Πολιτική απορρήτου

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή ο αριθμός τηλεφώνου του υποκειμένου των δεδομένων οφείλει να είναι πάντοτε σύμφωνη με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ, GDPR), καθώς και με τους ειδικότερους εθνικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων που είναι εφαρμοστέοι στην speedtest.gr. Μέσω της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων, η επιχείρησή μας θα ήθελε να ενημερώσει το ευρύ κοινό σχετικά με τη φύση, την έκταση και το σκοπό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε κι επεξεργαζόμαστε. Επιπροσθέτως, μέσω της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων, τα υποκείμενα δεδομένων ενημερώνονται σχετικά με τα δικαιώματά τους.

Ως υπεύθυνη επεξεργασίας, η speedtest.gr έχει λάβει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται μέσω της ιστοσελίδας. Ωστόσο, κατά τη μετάδοση δεδομένων μέσω Διαδικτύου είναι κατ’ αρχήν πιθανό να παρουσιαστούν κενά ασφαλείας, επομένως μπορεί να μην είναι δυνατή η εγγύηση απόλυτης προστασίας. Για το λόγο αυτό, κάθε υποκείμενο δεδομένων είναι ελεύθερο να μεταβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς εμάς με τη χρήση εναλλακτικών μέσων, π.χ. μέσω τηλεφώνου.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Η δήλωση προστασίας δεδομένων της speedtest.gr βασίζεται στους όρους που χρησιμοποιούνται από τον Ευρωπαϊκό Νομοθέτη για την υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ, GDPR). Η δήλωσή μας για την προστασία δεδομένων θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή από το ευρύ κοινό, όπως και από τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας. Προς εξασφάλιση αυτού, θα θέλαμε αρχικά να σας εξηγήσουμε την ορολογία που χρησιμοποιείται.

Στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τους κάτωθι όρους:

 • Α)  ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

  Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 • Β) ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Υποκείμενο δεδομένων είναι κάθε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του οποίου επεξεργάζονται από τον εν προκειμένω υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Γ)    ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

  Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 • Δ)    ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

 • Ε)    ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ

  Ως κατάρτιση προφίλ νοείται οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 • ΣΤ)     ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

  Ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

 • Ζ)    ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

 • Η)    ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

  Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

 • Θ)      ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

  Αποδέκτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

 • Ι)      ΤΡΙΤΟΣ

  Τρίτος είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 • ΙΑ)    ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

  Ως συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων νοείται κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

2. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ, GDPR), άλλων εφαρμοστέων στα κράτη μέλη της Ε.Ε. νόμων σχετικά με την προστασία δεδομένων και διατάξεων σχετικά με την προστασία δεδομένων είναι:

speedtest.gr

85100 Ροδος

Ελλάδα

Τηλέφωνο: –

Ιστοσελίδα: speedtest.gr

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ιστοσελίδα της speedtest.gr συλλέγει σειρά δεδομένων και πληροφοριών γενικού χαρακτήρα όταν το υποκείμενο των δεδομένων ή αυτοματοποιημένο σύστημα εισέρχεται στην ιστοσελίδα. Αυτά τα δεδομένα κι οι πληροφορίες γενικού χαρακτήρα αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή. Τα δεδομένα που είναι πιθανό να συλλεγούν είναι (1) ο τύπος κι οι εκδόσεις του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) η ιστοσελίδα από την οποία το σύστημα αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας (το λεγόμενο σύστημα παραπομπής, referrer), (4) οι υπο-ιστοσελίδες, (5) η ημέρα κι η ώρα πρόσβασης στην ιστοσελίδα, (6) το πρωτόκολλο διεύθυνσης διαδικτύου (διεύθυνση IP), (7) ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επίθεσης στο πληροφοριακό μας σύστημα.

Κάνοντας χρήση αυτών των δεδομένων και πληροφοριών γενικού χαρακτήρα, η speedtest.gr δεν εξάγει κανένα συμπέρασμα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Αντιθέτως, αυτές οι πληροφορίες χρησιμεύουν (1) στην ορθή απόδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, (2) τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας και της διαφήμισής του, (3) τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των πληροφοριακών συστημάτων μας και της τεχνολογίας ιστοσελίδων και (4) την παροχή προς τις αρχές επιβολής του νόμου των απαραίτητων πληροφοριών για την ποινική δίωξη σε περίπτωση κυβερνο-επίθεσης. Εξ αυτού, η speedtest.gr αναλύει στατιστικά δεδομένα και πληροφορίες που έχουν συλλεγεί ανωνύμως με σκοπό την αύξηση του επιπέδου προστασίας και της ασφάλειας των δεδομένων της επιχείρησής μας, καθώς την εξασφάλιση του βέλτιστου επιπέδου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα από τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή αποθηκεύονται ξεχωριστά από όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει το υποκείμενο των δεδομένων.

4. ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων οφείλει να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο προκειμένου να επιτύχει το σκοπό της αποθήκευσης ή για όσο διάστημα αυτό επιτρέπεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη ή από άλλους νομοθέτες ή κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Αν ο σκοπός της αποθήκευσης δεν επιτυγχάνεται ή αν η περίοδος αποθήκευσης που προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη ή άλλο αρμόδιο νομοθέτη λήξει, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλείονται από την επεξεργασία ή διαγράφονται σύμφωνα με όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Α) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα επιβεβαίωσης, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να έρθει σε επαφή με οποιονδήποτε εργαζόμενο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • Β) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη για ελεύθερη πληροφόρηση, ανά πάσα στιγμή, από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που βρίσκονται αποθηκευμένα και τον/την αφορούν, καθώς και λήψης αντιγράφου των πληροφοριών αυτών. Επιπλέον, οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες και οι Κανονισμοί δίνουν στο υποκείμενο των δεδομένων το δικαίωμα πρόσβασης στις ακόλουθες πληροφορίες:

  • τους σκοπούς της επεξεργασίας,
  • τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
  • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,
  • όπου αυτό είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
  • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,
  • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
  • όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους,
  • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

  Επιπλεόν, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το αν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μεταβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό. Σε περίπτωση που συμβαίνει αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης για τα κατάλληλα μέσα διασφάλισης που λαμβάνονται κατά τη μεταφορά.

  Αν υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να επωφεληθεί του δικαιώματος πρόσβασης, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να έρθει σε επαφή με υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη να απαιτει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.

  Αν το υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση του δικαιώματος διόρθωσης, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να έρθει σε επαφή με υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • Δ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ (“ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΛΗΘΗ”)

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον ή την αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κι ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους, καθόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη:

  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων κι, εφόσον, δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παρανόμως.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεγεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

  Εάν χωρεί εφαρμογή μίας εκ των ανωτέρω αναφερόμενων περιπτώσεων και το υποκείμενο των δεδομένων εκφράσει την επιθυμία διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί η speedtest.gr, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή να έρθει σε επαφή με υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Κάθε υπάλληλος της speedtest.gr οφείλει να εξασφαλίσει την άμεση συμμόρφωση με το αίτημα διαγραφής.

  Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι το υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην έκταση που η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη. Υπάλληλος της speedtest.gr θα διασφαλίσει τη λήψη των κατάλληλων μέτρων σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση.

 • Ε) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

  • Η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους.
  • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας,αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει εκφράσει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

  Εφόσον ισχύει μία από τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις και το υποκείμενο των δεδομένων εκφράσει την επιθυμία περιορισμού της επεξερφασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί η speedtest.gr, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή να έρθει σε επαφή με υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Κάθε υπάλληλος της speedtest.gr οφείλει να εξασφαλίσει την άμεση συμμόρφωση με το αίτημα περιορισμού της επεξεργασίας.

 • ΣΤ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Αυτός ή αυτή έχει ακόμα το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθόσον η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση που έχει δοθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ή σε συμβόλαιο σύμφωνο με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων κι η επεξεργασία διεξάγεται με αυτοματοποιημένα μέσα, στην έκταση που η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση εργασίας προς το δημόσιο συμφέρον ή την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει αποδοθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

  Επιπλέον, κατά την ενάσκηση του δικαιώματος στην φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητά τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας προς άλλο, όταν αυτό είναι τεχνικώς εφικτό και δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων.

  Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να έρχεται σε επαφή με υπάλληλο της speedtest.gr.

 • Ζ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (ε) ή (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Το ίδιο ισψύει και στην κατάρτιση προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.

  Η speedtest.gr οφείλει να μην υποβάλλει πλέον σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση εναντίωσης, εκτός αν μπορεί να αποδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

  Αν η speedtest.gr επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον ή την αφορούν και σχετίζονται με την εν λόγω εμπορική προώθηση. Το ίδιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση κατάρτισης προφίλ στην έκταση που σχετίζεται με την εν λόγω άμεση εμπορική προώθηση. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων από την speedtest.gr για άμεση εμπορική προώθηση, η speedtest.gr δεν μπορεί να υποβάλλει πλέον σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους εν λόγω σκοπούς.

  Επιπλέον, το υποκείμενο δεδομένων, για λόγους που αφορούν την δική του/ της ιδιαίτερη περίπτωση, έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί στην επεξεργασία από την speedtest.gr των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, εκτός αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος προς εξυπηρέτηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος.

  Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης, το υποκείμενο δεδομένων μπορεί να έρχεται ανά πάσα στιγμή σε επαφή με υπαλλήλους της speedtest.gr. Επιπλέον, το υποκείμενο δεδομένων είναι ελεύθερο στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών και με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/58/ΕΚ να ασκεί το δικαίωμά του να αντιταχθεί με αυτοματοποιημένα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

 • Η) ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τον/την αφορούν ή τον/την επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, καθόσον η απόφαση αυτή (1) δεν είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπεύθυνου επεξεργασίας ή (2) δεν επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των εννόμων συμφερόντων ή (3) δεν βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

  Αν η απόφαση (1) είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομέων και του υπεύθυνου επεξεργασίας ή (2) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η speedtest.gr οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να προφυλάξει τα δικαίωματα, τις ελευθερίες και τα έννομα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον του δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης από την πλευρά του υπευθύνου επεξεργασίας, έκφρασης άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα που αφορούν την αυτοματομοιημένη λήψη αποφάσεων, αυτός ή αυτή έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με υπάλληλο της speedtest.gr.

 • Θ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη προς ανάκληση ανά πάσα στιγμή της συγκατάθεσής του στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, αυτός ή αυτή έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με υπάλληλο της speedtest.gr.

6. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΓΟΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ADDTHIS

Στην παρούσα ιστοσελίδα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων έχει ενσωματώσει στοιχεία της επιχείρησης AddThis. H AddThis είναι πάροχος υπηρεσίας δημιουργίας σελιδοδεικτών. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει την απλουστευμένη δημιουργία σελιδοδεικτών ιστοσελίδων μέσω επιλογών. Κάνοντας κλικ στην ένδειξη AddThis ή επιλέγοντάς την, εμφανίζεται μια λίστα σελιδοδεικτών και υπηρεσιών κοινής χρήσης. Η AddThis χρησιμοποιείται σε πάνω από 15 εκατομμύρια ιστοσελίδες και η ένδειξή της εμφανίζεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες της επιχείρησης που τη διαχειρίζεται, πάνω από 20 δις εκατομμύρια φορές το χρόνο.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το AddThis είναι η Oracle Corporation, 10 Van de Graaff Drive, Burlington, MA 01803, USA.

Με την είσοδο σε επιμέρους σελίδες της ιστοσελίδας που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί η εφαρμογή AddThis, το πρόγραμμα πλοήγησης διαδικτύου του υποκειμένου των δεδομένων καλείται αυτομάτως από το στοιχείο αυτό της AddThis να κάνει λήψη δεδομένων από την ιστοσελίδα www.addthis.com. Στο πλαίσιο της τεχνικής αυτής διαδικασίας, η AddThis ενημερώνεται για την επίσκεψη και τη συγκεκριμένη σελίδα αυτού του ιστοτόπου που χρησιμοποιήθηκε από το υποκείμενο των δεδομένων με τη βοήθεια της τεχνολογίας πληροφόρησης. Επιπροσθέτως, η AddThis ενημερώνεται για το πρωτόκολλο διεύθυνσης διαδικτύου (διεύθυνση IP) του υπολογιστή που αποδίδεται από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) και την οποία χρησιμοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και τη γλώσσα, την ιστοσελίδα την οποία επισκέφθηκε πριν την ιστοσελίδα μας, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας. Η AddThis χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα προκειμένου να δημιουργήσει ανώνυμα προφίλ χρηστών. Τα δεδομένα κι οι πληροφορίες που μεταδίδονται στην AddThis επιτρέπουν με τον τρόπο αυτό στην επιχείρηση AddThis όπως και στις θυγατρικές και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις της να επικοινωνούν με τον επισκέπτη των ιστοσελίδων του υπεύθυνου επεξεργασίας παρέχοντας εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντά του διαφήμιση.

Η AddThis παρέχει εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντα διαφήμιση χρησιμοποιώντας cookie. Το cookie αναλύει τη συμπεριφορά του χρήστη κατά κατά την πλοήγηση του συστήματος υπολογιστή που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων. Το cookie αποθηκεύει τις επισκέψεις του υπολογιστή στις ιστοσελίδες.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να εμποδίσει την εφαρμογή cookie μέσω της ιστοσελίδας μας κάνοντας τη σχετική επιλογή στο πρόγραμμα πλοήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιεί κι, επομένως, να αρνηθεί οριστικά την εφαρμογή cookies. Αυτή η επιλογή του προγράμματος πλοήγησης μπορεί επίσης να εμποδίσει την AddThis να χρησιμοποιεί cookie στο σύστημα πληροφορικής του υποκειμένου των δεδομένων. Τα cookies μπορούν επίσης να διαγραφούν από την AddThis ανά πάσα στιγμή μέσω προγράμματος πλοήγησης διαδικτύου ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης τη δυνατότητα να εναντιωθεί οριστικά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν από την Addthis. Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να κάνει την επιλογή μη συμμετοχής – εξαίρεσης (opt-out) στο σύνδεσμο http://www.addthis.com/privacy/opt-out, το οποίο χρησιμοποιεί ένα cookie εξαίρεσης (opt-out cookie). Το opt-out cookie που χρησιμοποιείται γι’ αυτό το σκοπό τοποθετείται στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων. Αν το υποκείμενο των δεδομένων διαγράψει το cookie από το σύστημά του, τότε θα πρέπει να επιλέξει ξανά τον ίδιο σύνδεσμο και να θέσει εκ νέου ένα opt-out cookie.

Ωστόσο, με την εφαρμογή του opt-out cookie, υπάρχει η πιθανότητα οι ιστοσελίδες του υπεύθυνου επεξεργασίας να μην είναι εξ ολοκλήρου διαθέσιμες προς χρήση από το υποκείμενο των δεδομένων.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις διατάξει προστασίας δεδομένων που εφαρμόζει η AddThis μέσω του συνδέσμου http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

7. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ FACEBOOK

Στην παρούσα ιστοσελίδα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία της επιχείρησης Facebook. Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο.

Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας χώρος κοινωνικής συνάθροισης στο διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα, που επιτρέπει συνήθως τους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων κι εμπειριών ή να επιτρέπει τη διαδικτυακή κοινότητα να παρέχει προωσπικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες. Το Facebook επιτρέπει στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να δημιουργούν προσωπικά προφίλ, να μεταφορτώνουν φωτογραφίες και να δικτυώνονται μέσω αιτημάτων φιλίας.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το Facebook είναι η Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States. Αν ένα πρόσωπο διαμένει εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Καναδά, υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Με την είσοδο σε επιμέρους σελίδες αυτού του ιστότοπου που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του Facebook (Facebook plug-in) το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων καλείται αυτομάτως να κάνει λήψη της προβολής του στοιχείου του Facebook μέσω του πρόσθετου Facebook. Σύνοψη όλων των Facebook plug-ins υπάρχει στην ιστοσελίδα https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook αναγνωρίζει ποια υποσελίδα της ιστοσελίδας μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Αν το υποκείμενο των δεδομένων είναι την ίδια στιγμή συνδεδεμένο στο Facebook, το Facebook ανιχνεύει κάθε φορά που το υποκείμενο των δεδομένων εισέρχεται στην ιστοσελίδα μας – και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του σε αυτή -ποια συγκεκριμένη υποσελίδα της ιστοσελίδας μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτή η πληροφορία συλλέγεται μέσω του στοιχείου του Facebook και συσχετίζεται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Facebook του υποκειμένου των δεδομένων. Αν το υποκείμενο των δεδομένων πατήσει πάνω σε ένα από τα στοιχεία Facebook που έχουν ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα μας, π.χ. το κουμπί “Like”, ή αν υποβάλει ένα σχόλιο, τότε το Facebook αντιστοιχίζει αυτήν την πληροφορία με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Facebook του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Το Facebook λαμβάνει πάντοτε, μέσω του στοιχείου Facebook, πληροφορίες σχετικά με μια επίσκεψη του υποκειμένου των δεδομένων στην ιστοσελίδα μας, οποτεδήποτε το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Facebook κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην ιστοσελίδα μας. Αυτό συμβαίνει ανεξαρτήτως αν το υποκείμενο των δεδομένων επιλέγει το στοιχείο του Facebook ή όχι. Αν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί αυτή τη μετάδοση πληροφοριών προς το Facebook, τότε αυτός ή αυτή μπορεί να την αποτρέψει αν αποσυνδεθεί από το λογαριασμό του/της στο Facebook πριν την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Οι κατευθυντήριες γραμμές του Facebook για την προστασία των δεδομένων, που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://facebook.com/about/privacy/, παρέχουν πληροφορίες για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Facebook. Επιπλέον, επεξηγούν ποιες επιλογές παρέχει το Facebook για την προστασία της ιδιωτικότητας του υποκειμένου των δεδομένων. Διαθέσιμες είναι επίσης επιλογές διαμόρφωσης που επιτρέπουν τον τερματισμό της μετάδοσης δεδομένων προς το Facebook. Αυτές τις εφαρμογές μπορεί να χρησιμοποιήσει το υποκείμενο των δεδομένων προκειμένου να τερματίσει τη μετάδοση δεδομένων προς στο Facebook.

8. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ FLATTR

Στην παρούσα ιστοσελίδα ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία της επιχείρησης Flattr. Το Flattr είναι μια κοινωνική υπηρεσία πληρωμών από τη Σουηδία, που επιτρέπει το χρήση να κάνει δωρεές σε παρόχους μέσων ενημέρωσης στο Διαδίκτυο μέσω καταθέσεων σε ένα λογαριασμό πίστωσης και μέσω της πρόβλεψης μηνιαίου προϋπολογισμού. Οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να δίνουν εντολή στο Flattr, κάνοντας κλικ πάνω στο στοιχείο του Flattr που είναι ενσωματωμένο στην ιστοσελίδα του παρόχου του μέσου ενημέρωσης, προκειμένου να κάνουν γνωστό το μηνιαίο προϋπολογισμό που έχουν θέσει στον πάροχο του μέσου.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το Flattr είναι η Flattr AB, Box 4111, 203 12 Malmo, Sweden.

Με την είσοδο σε μία από τις ιστοσελίδες αυτού του ιστοτόπου που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα πρόσθετο του Flattr, το πρόγραμμα περιήγησης του διαδικτύου του πληροφοριακού συστήματος του υποκειμένου των δεδομένων καλείται αυτομάτως να κάνει λήψη του αντίστοιχου στοιχείου Flattr μέσω του πρόσθετου Flattr. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Flattr ενημερώνεται σχετικά με τις υποσελίδες της ιστοσελίδας μας που επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Αν το υποκείμενο των δεδομένων είναι την ίδια στιγμή συνδεδεμένο στο Flattr, το Flattr ανιχνεύει κάθε φορά που το υποκείμενο των δεδομένων εισέρχεται στην ιστοσελίδα μας – και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του σε αυτήν -ποια συγκεκριμένη υποσελίδα της ιστοσελίδας μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτή η πληροφορία συλλέγεται μέσω του στοιχείου Flattr συσχετίζεται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Flattr του υποκειμένου των δεδομένων. Αν το υποκείμενο των δεδομένων πατήσει πάνω σε ένα από τα στοιχεία Flattr που έχουν ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα μας, αυτή η πληροφορία μεταβιβάζεται στο Flattr για σκοπούς τιμολόγησης. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει συμφωνήσει εκ των προτέρων για τη μεταβίβαση αυτής της πληροφορίας στο Flattr.

Περαιτέρω πληροφορίες κι οι διατάξεις προστασίας δεδομένων που εφαρμόζει η Flattr μέσω του συνδέσμου https://flattr.com/privacy.

9. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AMAZON PARTNER

Στην παρούσα ιστοσελίδα ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει το στοιχείο της Amazon ως συμμετέχουσα στο πρόγραμμα Amazon Partner. Τα στοιχεία της Amazon δημιουργήθηκαν από την Amazon με στόχο τη μεσολάβηση πελατών μέσω διαφημίσεων σε διάφορες ιστοσελίδες της Amazon group, συγκεκριμένα στις Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it and Amazon.es έναντι προμήθειας. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία Amazon, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να αποκομίσει έσοδα από διαφήμιση.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το στοιχείο της Amazon είναι η Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxembourg.

Η Amazon τοποθετεί cookie στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies έχει δοθεί ανωτέρω. Με κάθε είσοδο σε ιστοσελίδα του παρόντος ιστότοπου που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί στοιχείο της Amazon, το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει αυτόματα δεδομένα προς το σκοπό διαδικτυακής διαφήμισης και το διακανονισμό της προμήθειας προς την Amazon μέσω του σχετικού στοιχείου της Amazon. Κατά τη διάρκεια της τεχνικής αυτής διαδικασίας, η Amazon λαμβάνει πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της προέλευσης των παραγγελιών από την Amazon και, εξ αυτού, για τον υπολογισμό της προμήθειας. Μεταξύ άλλων, η Amazon αναγνωρίζει με αυτόν τον τρόπο ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επιλέξει ορισμένο σύνδεσμο εμπορικού συνεργάτη (affiliate) στην ιστοσελίδα μας.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, να εμποδίσει την εφαρμογή cookie μέσω της ιστοσελίδας μας, ανά πάσα στιγμή, κάνοντας την αντίστοιχη προσαρμογή του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιεί και, με τον τρόπο αυτό, να αρνηθεί οριστικά την εφαρμογή cookies. Αυτή η προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης θα εμποδίσει επίσης την Amazon από την εφαρμογή cookie στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιήθηκαν ήδη από την Amazon μπορεί να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Περαιτέρω πληροφορίες κι οι διατάξεις προστασίας δεδομένων που εφαρμόζει η Amazon μέσω του συνδέσμου https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401&language=en_GB.

10. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ WORT (VG WORT)

Στην παρούσα ιστοσελίδα, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων έχει ενσωματώσει εικονοστοιχεία εντοπισμού (tracking pixel). To tracking pixel είναι μια μικρογραφία ενσωματωμένη σε ιστοσελίδες προκειμένου να επιτρέπει τη δημιουργία και την ανάλυση ενός αρχείου καταγραφής για την πραγματοποίηση στατιστικής ανάλυσης. Τα ενσωματωμένα tracking pixels εξυπηρετούν το Κεντρικό Κλιμακωτό Σύστημα Μέτρησης (SZMS) της WORT (VG Wort).

Το Κεντρικό Κλιμακωτό Σύστημα Μέτρησης διαχειρίζεται η INFOnline GmbH, Brühler Str. 9, 53119 Bonn, Germany.

Το Κεντρικό Κλιμακωτό Σύστημα Μέτρησης χρησιμοποιείται για τον καθορισμό με στατιστικά στοιχεία της πιθανότητας αντιγραφής κειμένων. Το ενσωματωμένο tracking pixel διασφαλίζει ότι η WORT μπορεί να διαπιστώνει αν, πότε και πώς διάφοροι χρήστες εισήλθαν στην ιστοσελίδα και τι περιεχόμενο ανέσυραν.

Τα δεδομένα που αποκτούνται με τη χρήση του Κεντρικού Κλιμακωτού Συστήματος Μέτρησης συλλέγονται ανωνύμως. Για την καταγραφή της κίνησης είτε δημιουργείται ένα λεγόμενο session cookie για την αναγνώριση των χρηστών μιας ιστοσελίδας, δηλαδή μια υπογραφή που αποτελείται από διάφορες αυτομάτως μεταδιδόμενες πληροφορίες, είτε χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μέθοδοι. Η διεύθυνση IP της σύνδεσης διαδικτύου που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων συλλέγεται με ανωνυμοποιημένο τρόπο και επεξεργάζεται. Το υποκείμενο των δεδομένων δεν ταυτοποιείται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, να εμποδίσει την εφαρμογή cookie μέσω της ιστοσελίδας μας, ανά πάσα στιγμή, κάνοντας την αντίστοιχη προσαρμογή του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιεί και, με τον τρόπο αυτό, να αρνηθεί οριστικά την εφαρμογή cookies. Αυτή η προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης θα εμποδίσει την VG WORT από την εφαρμογή cookie στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από την VG WORT μπορεί να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα εναντίωσης στη συλλογή δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από τη VG Wort σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας, όπως και στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών μέσω της VG Wort καθώς και τη δυνατότητα απαγόρευσης της. Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να κάνει την επιλογή “opt-out” μέσω του συνδέσμου http://optout.ioam.de, ο οποίος τοποθετεί ένα opt-out cookie. Το opt-out cookie που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό τοποθετείται στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων. Αν τα cookies διαγραφούν από το σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων, το υποκείμενο πρέπει να χρησιμοποιήσει ξανά τον παραπάνω σύνδεσμο και να τοποθετήσει ένα νέο opt-out cookie.

Ωστόσο, με τη θέση του opt-out cookie υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι δυνατή η πλήρης χρήση της ιστοσελίδας του υπευθύνου επεξεργασίας από το υποκείμενο των δεδομένων.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις διατάξεις προστασίας δεδομένων της INFOnline μέσω του συνδέσμου https://www.infonline.de/datenschutz/.

11. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ GETTY IMAGES PHOTOS

Στην παρούσα ιστοσελίδα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει το στοιχείο της επιχείρησης Getty Images. H Getty Images είναι ένα Αμερικάνικο πρακτορείο φωτογραφιών. Το πρακτορείο φωτογραφιών είναι μια επιχείρηση που παρέχει στην αγορά φωτογραφίες κι άλλο οπτικό υλικό. Σε γενικές γραμμές, τα πρακτορεία φωτογραφιών εμπορεύονται φωτογραφίες, εικονογραφήσεις και βίντεο. Τα πρακτορεία φωτογραφιών δίνει άδεια χρήσης φωτογραφιών σε διάφορους πελάτες, ιδίως διαχειριστές ιστοσελίδων, εκδότες τύπου, τηλεοπτικά μέσα και διαφημιστικά γραφεία.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται τα στοιχεία της Getty Images είναι η Getty Images International, 1st floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Ireland.

Η Getty Images επιτρέπει την ενσωμάτωση εικόνων που διαθέτει (δωρεάν όταν είναι δυνατόν). Ως ενσωμάτωση νοείται η συμπερίληψη ή προσαρμογή οποιουδήποτε ξένου περιεχομένου, π.χ. κειμένου, βίντεο ή εικόνας δεδομένου που παρέχεται από ξένη ιστοσελίδα, το οποίο τελικά εμφανίζεται στην προσωπική ιστοσελίδα. Για την ενσωμάτωση χρησιμοποιείται ένας κώδικας ενσωμάτωσης (embedded code). O κώδικας ενσωμάτωσης είναι ένας κώδικας HTML code που ενσωματώνεται σε μια ιστοσελίδα από τον ιδιοκτήτη της. Με την ενσωμάτωση του κώδικα, το περιεχόμενο που προέρχεται από την άλλη ιστοσελίδα παρουσιάζεται άμεσα κατ’ επιλογή, κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας. Για την εμφάνιση του περιεχομένου τρίτου, το περιεχόμενο αυτό μεταφορτώνεται απευθείας από την άλλη ιστοσελίδα. Η Getty Images παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ενσωμάτωση περιεχομένου μέσω του συνδέσμου http://www.gettyimages.de/resources/embed.

Κατά την τεχνική εφαρμογή του κώδικα ενσωμάτωσης που επιτρέπει την παρουσίαση φωτογραφιών της Getty Images, η διεύθυνση IP της σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας γνωστοποιείται στην Getty Images. Επιπλέον, η Getty Images συγκεντρώνει τα στοιχεία της ιστοσελίδας μας, του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, της γλώσσας του προγράμματος περιήγησης, της ώρας και της διάρκειας της πρόσβασης. Επιπροσθέτως, η Getty Images ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες για την περιήγηση, δηλαδή πληροφορίες σχετικά με ποια από τις υποσελίδες μας έχει επισκεφθεί το υποκείμενο των δεδομένων και ποιους συνδέσμους έχει επιλέξει, καθώς και στοιχεία για άλλες ενέργειες στις οποίες το υποκείμενο των δεδομένων έχει προβεί κατά την επίσκεψή στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και διατηρούνται από την Getty Images.

Περαιτέρω πληροφορίες κι οι διατάξεις προστασίας δεδομένων που εφαρμόζει η Getty Images στο https://www.gettyimages.de/company/privacy-policy.

12. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ GOOGLE ADSENSE

Στην παρούσα ιστοσελίδα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει την εφαρμογή Google AdSense. Η Google AdSense είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία που επιτρέπει την τοποθέτηση διαφημίσεων σε ιστοσελίδες τρίτων. Η Google AdSense βασίζεται σε έναν αλγόριθμο που επιλέγει και συνδυάζει διαφημίσεις σε ιστοσελίδες τρίτων που ταιριάζουν με το περιεχόμενο της τρίτης ιστοσελίδας. Η Google AdSense καθιστά δυνατή τη στόχευση βάσει ενδιαφέροντος του χρήση του διαδικτύου μέσω της δημιουργίας προσωπικών προφίλ χρηστών.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το στοιχείο της Google AdSense είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Ο σκοπός του στοιχείου της Google’s AdSense είναι η ενσωμάτωση διαφημίσεων στην ιστοσελίδα μας. Η Google AdSense τποθετεί cookie στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου τψν δεδομένων. Ο ορισμός των cookies έχει δοθεί ανωτέρω. Με την εφαρμογή cookie η Alphabet Inc. αποκτά τη δυνατότητα να αναλύει τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Με κάθε είσοδο σε μία από τις ξεχωριστές ιστοσελίδες του παρόντος ιστοτόπου που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί στοιχείο της Google AdSense, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων μεταβιβάζει αυτόματα δεδομένα μέσω του στοιχείου της Google AdSense για το σκοπό της διαδικτυακής διαφήμισης και του υπολογισμού της προμήθειας προς την Αlphabet Inc. Κατά τη τεχνική αυτή διαδικασία, η επιχείρηση Alphabet Inc. συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η διεύθυνση ΙP του υποκειμένου τψν δεδομένων, βοηθώντας την Alphabet Inc., μεταξύ άλλων να αναγνωρίζει την προέλευση των επισκεπτών και των “κλικ” και να υπολογίζει την προμήθεια.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, να εμποδίσει την εφαρμογή cookie μέσω της ιστοσελίδας μας, ανά πάσα στιγμή, κάνοντας την αντίστοιχη προσαρμογή του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιεί και, με τον τρόπο αυτό, να αρνηθεί οριστικά την εφαρμογή cookies. Αυτή η προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης θα εμποδίσει την Alphabet Inc να εφασμόσει cookie στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από την Alphabet Inc μπορεί να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον,η Google AdSense χρησιμοποιεί εικονοστοιχεία εντοπισμού (tracking pixel). To tracking pixel είναι μια μικρογραφία που ενσωματώνεται σε ιστοσελίδες προκειμένου να επιτρέπει τη δημιουργία και την ανάλυση ενός αρχείου καταγραφής για την πραγματοποίηση στατιστικής ανάλυσης. Βάσει των ενσωματωμένων tracking pixels, η Alphabet Inc. μπορεί να μαθαίνει αν και πότε το υποκείμενο των δεδομένων επισκέφθηκε την ιστοσελίδα και ποιους συνδέσμους επέλεξε. Τα εικονοστοιχεία εντοπισμού, μεταξύ άλλων, εξυπηρετούν την ανάλυση της ροής επισκεπτών μιας ιστοσελίδας.

Μέσω της Google AdSense, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πληροφορίες — συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP address, η οποία είναι απαραίτητη για τη συγκεντρωση και τη λογιστική των προβαλλόμενων διαφημίσεων – μεταδίδονται στην Alphabet Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται κι επεξεργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Alphabet Inc. μπορεί να γνωστοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχει συγκεντρώσει μέσω αυτής της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Περαιτέρω επεξήγηση της Google AdSense στο σύνδεσμο https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

13. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ GOOGLE ANALYTICS (ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ)

Στην παρούσα ιστοσελίδα ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει το στοιχείο Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης). Η Google Analytics είναι μια υπηρεσία διαδικτυακών αναλύσεων. Ως διαδικτυακή ανάλυση νοείται η συλλογή, συγκέντρωση κι ανάλυση των δεδομένων που αφορούν τη συμπεριφορά των επισκεπτών των ιστοσελίδων. Η υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης συγκεντρώνει, μεταξύ άλλων, δεδομένα που δείχνουν μέσω ποιας ιστοσελίδας έφθασε ορισμένο πρόσωπο σε άλλη ιστοσελίδα (η ονομαζόμενη σελίδα παραπομπής – referrer), ποια υπο-σελίδα της ιστοσελίδας επισκέφθηκε ή πόσο συχνά και με ποια διάρκεια προβλήθηκε η υπο-σελίδα. Η διαδικτυακή ανάλυση χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας για την ανάλυση κόστους-οφέλους της διαδικτυακής διαφήμισης.

H εταιρεία που διαχειρίζεται το στοιχείο της Google Analytics είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Για τη διαδικτυακή ανάλυση μέσω Google Analytics ο υπεύθυνος επεξεργασίας χρησιμοποιεί την εφαρμογή “_gat. _anonymizeIp”. Μέσω της εφαρμογή αυτής, η διεύθυνση IP της διαδικτυακής σύνδεσης του υποκειμένου των δεδομένων δηλώνεται σε συντομογραφία από την Google και ανωνυμοποιείται κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας από Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος στη Συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Ο σκοπός του στοιχείου της Google Analytics είναι η ανάλυση της κίνησης στην ιστοσελίδα μας. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγει, μεταξύ άλλων, για την αξιολόγηση της χρήσης της ιστοσελίδας μας και την δημιουργία διαδικτυακών αναφορών που δείχνουν τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας μας, καθώς και για την παροχή άλλων υπηρεσιών σε εμάς σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Η Google Analytics τοποθετεί cookies στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies δίνεται ανωτέρω. Με την εφαρμογή cookie η Google αποκτά τη δυνατότητα να αναλύει τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Με κάθε είσοδο σε επιμέρους σελίδες του παρόντος ιστοτόπου που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί στοιχείο της Google Analytics, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων μεταβιβάζει αυτόματα δεδομένα μέσω του στοιχείου της Google AdSense για το σκοπό της διαδικτυακής διαφήμισης και του υπολογισμού της προμήθειας για την Google. Κατά τη τεχνική αυτή διαδικασία, η επιχείρηση Google συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η διεύθυνση ΙP του υποκειμένου των δεδομένων, βοηθώντας την Google, μεταξύ άλλων, να αναγνωρίσει την προέλευση των επισκεπτών και των “κλικ” και να υπολογίσει την προμήθεια.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφορικών προσωπικού χαρακτήρα, όπως η ώρα πρόσβασης, η τοποθεσία από την οποία έγινε η πρόσβαση κι η συχνότητα των επισκέψεων στην ιστοσελίδα μας από το υποκείμενο των δεδομένων. Με κάθε επίσκεψη στην ιστοσελίδα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙP της διαδικτυακής θέσης την οποία χρησιμοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων διαβιβάζονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγησαν μέσω αυτής της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, να εμποδίσει την εφαρμογή cookies μέσω της ιστοσελίδας μας, ανά πάσα στιγμή, κάνοντας την αντίστοιχη προσαρμογή του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιεί και, με τον τρόπο αυτό, να αρνηθεί οριστικά την εφαρμογή cookies. Αυτή η προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης θα εμποδίσει την Google Analytics να εφασμόσει cookies στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από την Google Analytics μπορεί να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα εναντίωσης στη συλλογή των δεδομένων που παράγει η Google Analytics και σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και στην επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google και τη δυνατότητα απαγόρευσής τους. Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να κάνει λήψη κι εγκατάσταση ενός προσθέτου add-on του προγράμματος περιήγησης μέσω του συνδέσμου https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Το πρόσθετο add-on δηλώνει στην Google Analytics μέσω ενός JavaScript ότι κάθε δεδομένο και πληροφορία σχετικά με τις επισκέψει στις διαδικτυακές σελίδες δεν επιτρέπεται να διαβιβαστεί στην Google Analytics. Η εγκατάσταση αυτού του πρόσθετου θεωρείται ένσταση από την Google. Αν το πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων διαγραφεί αργότερα, τροποποιηθεί ή εγκατασταθεί εκ νέου, το υποκείμενο θα πρέπει να επανεγκαταστήσει το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσει το Google Analytics. Αν το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης απεγκαταστάθηκε ή απενεργοποιήθηκε από τον υποκείμενο των δεδομένων ή από άλλο πρόσωπο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, είναι δυνατό να επανεγκατασταθεί ή να ενεργοποιηθεί εκ νέου.

Για περαιτέρω πληροφορίες και τις διατάξεις προστασίας δεδομένων που εφαρμόζει η Google στα https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ και http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Περαιτέρω επεξήγηση της Google Analytics στο σύνδεσμο που ακολουθεί https://www.google.com/analytics/.

14. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE+

Στην παρούσα ιστοσελίδα ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει ως στοιχείο το κουμπί Google+. Το Google+ είναι ένα κοινωνικό δίκτυο. Το κοινωνικό δίκτυο είναι ένα μέσο κοινωνικής συνάθροισης στο διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα, που επιτρέπει συνήθως στους χρήστες της να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Το κοινωνικό δίκτυο λειτουργεί ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων κι εμπειριών ή για την παροχή πληροφοριών προσωπικού κι επιχειρηματικού χαρακτήρα από τη διαδικτυακή κοινότητα. Το Google+ επιτρέπει στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να δημιουργούν προσωπικά προφίλ, να μεταφορτώνουν φωτογραφίες και να δικτυώνονται μέσα από αιτήματα φιλίας.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το Google+ είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Με κάθε επίσκεψη σε επιμέρους σελίδες του παρόντος ιστοτόπου που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στις οποίες έχει ενσωματωθεί ως στοιχείο το κουμπί Google+, το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων προβάλλει αυτομάτως το κουμπί της Google+ της Google μέσω του σχετικού στοιχείου. Κατά τη διάρκεια της τεχνικής αυτής διαδικασίας, η Google ενημερώνεται σχετικά με τις επιμέρους υπο-σελίδες της ιστοσελίδας μας που επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με το Google+ είναι διαθέσιμες στο https://developers.google.com/+/.

Αν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο την ίδια στιγμή στο Google+, η Google αναγνωρίζει με κάθε πρόσβαση του υποκειμένου των δεδομένων στην ιστοσελίδα μας και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του ή της στην ιστοσελίδα μας ποιες συγκεκριμένες υπό-σελίδες της ιστοσελίδας μας επισκέφθηκε. Αυτές οι πληροφορίες συγκεντρώνονται από την Google+ κι η Google τις συσχετίζει με τον αντίστοιχο λογαριασμό του υποκειμένου των δεδομένων στην Google+.

Αν το υποκείμενο των δεδομένων πατήσει στο κουμπί Google+ που βρίσκεται ενσωματωμένο στην ιστοσελίδα μας και δώσει σύσταση Google+ 1, τότε η Google αποδίδει αυτή την πληροφορία στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Google+ του υποκειμένου των δεδομένων κι αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η Google αποθηκεύει τη σύσταση Google+ 1 και την κάνει δημοσίως διαθέσιμη σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που δέχεται προς αυτό το υποκείμενο των δεδομένων. Κατ’ επέκταση, η σύσταση Google+ 1 που δίνεται από το υποκείμενο των δεδομένων σε αυτήν την ιστοσελίδα μαζί με άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα λογαριασμού Google+ που χρησιμοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων κι η αποθηκευμένη φωτογραφία, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από άλλες υπηρεσίες της Google, όπως τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της Google, ο λογαριασμός Google του υποκειμένου των δεδομένων σε άλλες τοποθεσίες, όπως σε ιστοσελίδες, ή σε σχέση με διαφημίσεις. Η Google έχει επίσης τη δυνατότητα να συσχετίζει την επίσκεψη στην παρούσα ιστοσελίδα με άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα στην Google. Η Google καταγράφει περαιτέρω αυτές τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό βελτιστοποίησης των διάφορων υπηρεσιών Google.

Μέσω του κουμπιού Google+, η Google λαμβάνει την πληροφορία ότι το υποκείμενο των δεδομένων επισκέφθηκε την ιστοσελίδα μας, αν το υποκείμενο των δεδομένων είναι τη στιγμή της επίσκεψης συνδεδεμένο στο Google+. Αυτό συμβαίνει ανεξαρτήτως αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει “κλικ” στο κουμπί Google+.

Αν το υποκείμενο δεν επιθυμεί τη μετάδοση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Google, αυτός ή αυτή μπορεί να την εμποδίσει εάν αποσυνδεθεί από το λογαριασμό του/της στο Google+ πριν εισέλθει στην ιστοσελίδα μας.

Για περαιτέρω πληροφορίες και τις διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει η Google στο σύνδεσμο https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Περισσότερες αναφορές της Google σχετικά με την επιλογή Google+ 1 στο σύνδεσμο https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

15. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE-ADWORDS

Στην παρούσα ιστοσελίδα ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει το Google AdWords. Το Google AdWords είναι μια υπηρεσία διαδικτυακής διαφήμισης που επιτρέπει στο διαφημιστή να τοποθετεί διαφημίσεις στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της Google και στο διαφημιστικό δίκτυο της Google. Το Google AdWords επιτρέπει στο διαφημιστή να προκαθορίζει λέξεις-κλειδιά με τη βοήθεια των οποίων παρουσιάζεται μια διαφήμιση στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google, μόνο τότε, όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τη μηχανή αναζήτησης για να αναζητήσει αποτελέσματα σχετικά με τη λέξη-κλειδί. Στο διαφημιστικό δίκτυο της Google οι διαφημίσεις κατανέμονται σε σχετικές ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας έναν αυτόματο αλγόριθμο λαμβάνοντας υπόψη προκαθορισμένες λέξεις-κλειδιά.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το Google AdWords είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Ο σκοπός της Google AdWords είναι η προώθηση της ιστοσελίδας μας μέσα από σχετικές διαφημίσεις σε ιστοσελίδες τρίτων και στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησής της, καθώς και η τοποθέτηση διαφημίσεων τρίτων στην ιστοσελίδα μας.

Αν το υποκείμενο των δεδομένων εισέλθει στην ιστοσελίδα μας μέσω διαφήμισης της Google, τοποθετείται μέσω της Google στο πληροφοριακό του σύστημα ένα cookie μετατροπής. Ο ορισμός των cookies δίνεται ανωτέρω. Το cookie μετατροπής παύει να ισχύει 30 μέρες μετά και δεν χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων. Όσο το cookie βρίσκεται σε ισχύ, χρησιμοποιείται για να ελέγξει αν έχει υπήρξε πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπο-σελίδες, π.χ. το καλάθι αγορών ενός διαδικτυακού συστήματος αγορών, μέσω της ιστοσελίδας μας. Μέσω του cookie μετατροπής, τόσο η Google όσο και ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορούν να γνωρίζουν αν ένα πρόσωπο που επισκέφθηκε μια διαφήμιση της AdWords στη σελίδα αγορών μας, προχώρησε σε ή ακύρωσε την αγορά αγαθών.

Τα δεδομένα κι οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν μέσω της χρήσης του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται από την Google για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων επισκέψεων στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα στατιστικά επισκέψεων χρησιμοποιούνται προκειμένου να καθορίσουν το συνολικό αριθμό χρηστών που έχει εξυπηρετηθεί μέσω διαφημίσεων του AdWords για την επιβεβαίωση της επιτυχίας ή της αποτυχίας κάθε διαφήμισης AdWords και για τη βελτιστοποίηση των διαφημίσεων AdWords στο μέλλον. Ούτε η εταιρεία μας ούτε άλλος διαφημιστής της Google AdWords λαμβάνει πληροφορίες από την Google μέσω των οποίων θα μπορούσε να ταυτοποιήσει το υποκείμενο των δεδομένων.

Το cookie μετατροπής αποθηκεύει πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, π.χ. τις ιστοσελίδες που επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων κατά την πρόσβασή του στο διαδίκτυο, μεταδίδονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγησαν μέσω αυτής της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, να εμποδίσει την εφαρμογή cookies μέσω της ιστοσελίδας μας, ανά πάσα στιγμή, κάνοντας την αντίστοιχη προσαρμογή του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιεί και, με τον τρόπο αυτό, να αρνηθεί την εφαρμογή cookies. Αυτή η προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης θα εμποδίσει την Google να εφασμόσει cookies μετατροπής στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από την Google AdWords μπορεί να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

To υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα εναντίωσης στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από την Google. Για να συμβεί αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να κάνει χρήση μέσα από κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιεί του συνδέσμου www.google.de/settings/ads και να κάνει τις επιλογές που επιθυμεί.

Περαιτέρω πληροφορίες κι οι διατάξεις προστασίας δεδομένων που εφαρμόζει η Google στο σύνδεσμο https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

16. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ INSTAGRAM

Στην παρούσα ιστοσελίδα ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία του Instagram. Το Instagram μπορεί να χαρακτηρισθεί οπτικοακουστική πλατφόρμα, που επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο, αλλά και να διαμοιράζουν τέτοια δεδομένα σε άλλα κοινωνικά δίκτυα.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται τις υπηρεσίες που παρέχει το Instagram είναι η Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Με κάθε είσοδο στις επιμέρους σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί στοιχείο του Instagram (το κουμπί “Insta”), το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων προβάλλει αυτομάτως το στοιχείο του Instagram. Κατά τη διάρκεια της τεχνικής αυτής διαδικασίας, το Instagram αναγνωρίζει τις συγκεκριμένες υπο-σελίδες της ιστοσελίδας μας που επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Αν το υποκείμενο των δεδομένων είναι την ίδια στιγμή συνδεδεμένο στο Ιnstagram, το Instagram αναγνωρίζει με κάθε είσοδο στην ιστοσελίδα μας από το υποκείμενο των δεδομένων – και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στην ιστοσελίδας μας – ποια συγκεκριμένη υπο-σελίδας της ιστοσελίδας μας επισκέφθηκε. Αυτή η πληροφορία συλλέγεται μέσω του στοιχείου του Instagram και συσχετίζεται με τις σχετικές πληροφορίες από το λογαριασμό Instagram του υποκειμένου των δεδομένων. Αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά του Instagram που είναι ενσωματωμένα στην ιστοσελίδα μας, τότε το Instagram αντιστοιχίζει αυτή την πληροφορία με το προσωπικό λογαριασμό χρήστη Instagram του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Το Instagram λαμβάνει πληροφορίες μέσω του στοιχείου Instagram σχετικά με την επίσκεψη του υποκειμένου των δεδομένων στην ιστοσελίδα μας υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Instagram τη στιγμή που εισέρχεται στην ιστοσελίδα μας. Αυτό προκύπτει ανεξαρτήτως αν κάνει κλικ στο εικονίδιο του Instagram ή όχι. Αν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη μετάδοση πληροφοριών στο Instagram, τότε αυτός ή αυτή μπορούν να την αποτρέψουν εφόσον αποσυνδεθούν από το λογαριασμό τους στο Instagram πριν εισέλθουν στην ιστοσελίδα μας.

Περαιτέρω πληροφορίες κι οι διατάξεις προστασίας δεδομένων που εφαρμόζει το Ιnstagram στο σύνδεσμο https://help.instagram.com/155833707900388 and https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

17. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ JETPACK ΓΙΑ ΤΗΝ WORDPRESS

Στην παρούσα ιστοσελίδα το υποκείμενο των δεδομένων έχει ενσωματώσει το Jetpack. Το Jetpack είναι ένα πρόσθετο της WordPress, που παρέχει επιπλέον δυνατότητες στο διαχειριστή ιστοσελίδας που βασίζεται στο WordPress. Το Jetpack επιτρέπει στο διαχειριστή της ιστοσελίδας, μεταξύ άλλων, να έχει μια γενική εικόνα των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Εμφανίζοντας τις σχετικές δημοσιεύσεις ή με τη δυνατότητα διαμοιρασμού περιεχομένου στην ιστοσελίδα, είναι πιθανή η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. Επιπλέον, στο Jetpack έχουν ενσωματωθεί λειτουργίες ασφαλείας, επομένως ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν το Jetpack είναι καλύτερα προστατευμένες κατά βίαιων επιθέσεων. Το Jetpack επίσης βελτιστοποιεί και επιταχύνει τη φόρτωση εικόνων στην ιστοσελίδα.

H εταιρεία διαχείρησης του πρόσθετου Jetpack για την WordPress είναι η Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland.

Η Jetpack τοποθετεί cookies στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies δίνεται ανωτέρω. Με κάθε επίσκεψη σε κάθε επιμέρους σελίδα της παρούσας ιστοσελίδας που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία η έχει ενσωματωθεί στο στοιχείο της Jetpack, το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων υποβάλλει αυτομάτως δεδομένα προς ανάλυση από την Automattic μέσω του στοιχείου της Jetpack. Κατά τη διάρκεια της τεχνικής αυτής διαδικαςίας, η Automattic λαμβάνει δεδομένα που χρησιμοποιούνται προκειμένου να δημιουργηθεί μια επισκόπηση των επισκέψεων της ιστοσελίδας. Η συλλογή δεδομένων μέσω του στοιχείου της Jetpack δεν χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων χωρίς προηγούμενη ρητή συναίνεσή του. Γνώση των δεδομένων λαμβάνει επίσης η Quantcast. Η Quantcast χρησιμοποιεί τα δεδομένα για τους ίδιους σκοπούς με την Automattic.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, να εμποδίσει την εφαρμογή cookies μέσω της ιστοσελίδας μας, ανά πάσα στιγμή, κάνοντας την αντίστοιχη προσαρμογή του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιεί και, με τον τρόπο αυτό, να αρνηθεί οριστικά την εφαρμογή cookies. Αυτή η προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης θα εμποδίσει τις Automattic/Quantcast να εφαρμόζουν cookies στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από τις Automattic/Quantcast μπορεί να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να εναντιωθεί στη συλλογή δεδομένων που συγκεντρώνονται μέσω του cookie της Jetpack και σχετίζονται με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, όπως και στην επεξεργασία τους από τις Automattic/Quantcast, καθώς και την ευκαιρία απαγόρευσης κάθε τέτοιας. Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να κάνει την επιλογή “opt-out” στο σύνδεμο https://www.quantcast.com/opt-out/, ο οποίος τοποθετεί ένα opt-out cookie. Tο opt-out cookie τοποθετείται στο πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων. Αν το υποκείμενο των δεδομένων διαγράψει τα cookies, τότε θα πρέπει να θέσει ένα opt-out cookie εκ νέου μέσω του ίδιου συνδέσμου.

Ωστόσο, με την τοποθέτηση του opt-out cookie, υπάρχει η πιθανότητα το υποκείμενο των δεδομένων να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει πλήρως τις ιστοσελίδες του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Οι εφαρμοστές διατάξεις προστασίας δεδομένων της Automattic στο σύνδεσμο https://automattic.com/privacy/. Οι εφοαρμστές διατάξεις προστασίας δεδομένων της Quantcast στο σύνδεσμο https://www.quantcast.com/privacy/.

18. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LINKEDIN

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στην παρούσας ιστοσελίδα στοιχεία της LinkedIn Corporation. Το LinkedIn είναι ένα διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο που δίνει τη δυνατότητα σε χρήστες με υφιστάμενες επιχειρηματικές επαφές να συνδέονται και να δημιουργούν νέες επιχειρηματικές επαφές. Πάνω από 400 εκατομμύρια εγγραμμένα πρόσωπα σε πάνω από 200 χώρες χρησιμοποιούν το LinkedIn. Αυτό καθιστά το LinkedIn την μεγαλύτερη πλέον πλατφόρμα για επιχειρηματικές επαφές και μία από τις πλέον επισκεπτόμενες ιστοσελίδες στον κόσμο.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το LinkedIn είναι η LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, UNITED STATES. Για ζητήματα απορρήτου εκτός ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ υπεύθυνη είναι η LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Με κάθε επίσκεψη σε κάθε επιμέρους σελίδα της παρούσας ιστοσελίδας που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί στοιχείο του LinkedIn (πρόσθετο LinkedIn), το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων κάνει αυτομάτως λήψη της παρουσίασης του στοιχείου του LinkedIn. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά το πρόσθετο του LinkedIn στο https://developer.linkedin.com/plugins. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το LinkedIn αποκτά γνώση των συγκεκριμένων ιστοσελίδεων που επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Αν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο LinkedIn, το LinkedIn διαπιστώνει με κάθε είσοδο του υποκειμένου των δεδομένων στην ιστοσελίδα μας – και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στην ιστοσελίδας μας – ποια συγκεκριμένη υπό-σελίδα της ιστοσελίδας μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτή η πληροφορία συλλέγεται μέσω του στοιχείου LinkedIn και συσχετίζεται με τον αντίστοιχο λογαριασμό LinkedIn του υποκειμένου των δεδομένων. Αν το υποκείμενο κάνει κλικ σε ένα από τα εικονίδια του LinkedIn που είναι ενσωματωμένα στην ιστοσελίδα μας, το LinkedIn αποδίδει την πληροφορία στο προσωπικό λογαριασμό χρήστη του υποκειμένου των δεδομένων στο LinkedIn και αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Το LinkedIn λαμβάνει μέσω του στοιχείου του LinkedIn την πληροφορία ότι το υποκείμενο των δεδομένων επισκέφθηκε την ιστοσελίδα μας, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκρίμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο LinkedIn τη στιγμή που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας. Αυτό συμβαίνει ανεξαρτήτως αν το πρόσωπο κάνει κλίκ στο εικονίδιο του LinkedIn ή όχι. Αν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη διαβίβαση πληροφοριών στο LinkedIn, τότε αυτός ή αυτή μπορεί να την αποτρέψει εφόσον αποσυνδεθεί από το λογαριασμό LinkedIn πριν την είσοδο στην ιστοσελίδα μας.

Το LinkedIn παρέχει τη δυνατότητα απεγγραφής από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα γραπτά μηνύματα και τις στοχευμένες διαφημίσεις, μέσω του συνδέσμου https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls, όπως και τη δυνατότητα διαχείρισης επιλογών διαφημίσεων. Το LinkedIn χρησιμοποιεί επίσης συνεργάτες όπως οι Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua, and Lotame. Η τοποθέτηση αυτών των cookies μπορεί να απαγορευθεί μέσω του https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Η εφαρμοζόμενη πολιτική απορρήτου το LinkedIn είναι διαθέσιμη στο https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Η Πολιτική Cookies του LinkedIn είναι διαθέσιμη στο https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

19. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LIVEZILLA

Στην παρούσα ιστοσελίδα ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει το στοιχείο LiveZilla. Το LiveZilla είναι ένα λογισμικό ζωντανής βοήθειας που επιτρέπει την άμεση επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο (το αποκαλούμενο live-chat) με επισκέπτες της ιστοσελίδας τους.

To στοιχείο LiveZilla ανέπτυξε η LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen, Germany.

Με κάθε είσοδο στην ιστοσελίδα μας στην οποία έχει ενσωματωθεί στο στοιχείο LiveZilla, το στοιχείο αυτό συλλέγει δεδομένα με σκοπό τη λειτουργία ενός συστήματος ζωντανής επικοινωνίας και την ανάλυση της λειτουργίας του συστήματος. Περισσότερες πληροφορίες για το LiveZilla στο http://www.livezilla.net/home/en/.

Tο στοιχείο LiveZilla τοποθετεί cookie στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies δίνεται ανωτέρω. Με την βοήθεια του LiveZilla cookie μπορούν να δημιουργηθούν ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρηστών. Αυτά τα ψευδωνυμοποιημένα προφίλ μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για να διεξάγει ανάλυση της συμπεριφοράς των επισκεπτών όπως και για να την ανάλυση και τη διατήρηση της σωστής λειτουργίας του συστήματος live chat. Η ανάλυση αυτή βελτιώνει κατ’ επέκταση τις προσφορές μας. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω του στοιχείου LiveZilla δεν χρησιμοποιούνται για να ταυτοποιήσουν το υποκείμενο των δεδομένων χωρίς την προηγούμενη ξεχωριστή ρητή συναίνεσή του. Τα δεδομένα αυτά δεν συσχετίζονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή άλλα δεδομένα που περιέχουν το ίδιο ψευδώνυμο.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, να εμποδίσει την εφαρμογή cookies μέσω της ιστοσελίδας μας, ανά πάσα στιγμή, κάνοντας την αντίστοιχη προσαρμογή του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιεί και, με τον τρόπο αυτό, να αρνηθεί οριστικά την εφαρμογή cookies. Αυτή η προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης θα εμποδίσει το LiveZilla να εφασμόζει cookie στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από το LiveZilla μπορεί να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Μπορείτε να λάβετε γνώση των διατάξεων προστασίας δεδομένων που εφαρμόζει το LiveZilla GmbH στο https://www.livezilla.net/disclaimer/en/.

20. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PINTEREST

Στην παρούσα ιστοσελίδα ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία του Pinterest Inc. Το Pinterest είναι ένα κοινωνικό δίκτυο. Κονωνικό δίκτυο είναι ένας διαδικτυακός κοινωνικός χώρος συνάθροισης, μια διαδικτυακή κοινότητα που επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε ένα ψηφιακό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο λειτουργεί ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή επιτρέπει στη διαδικτυακή κοινότητα την ανταλλαγή προσωπικών και εταιρικών πληροφοριών. Το Pinterest δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να δημοσιεύουν, μεταξύ άλλων, συλλογές φωτογραφιών και μεμονωμένες φωτογραφίες όπως και περιγραφές σε ψηφιακούς πίνακες ανακοινώσεων (τα αποκαλούμενα pins), τις οποίες μπορούν στη συνέχεια να μοιράζονται περαιτέρω (τα αποκαλούμενα re-pins) ή στις οποίες μπορούν να σχολιάζουν άλλοι χρήστες.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το Pinterest είναι η Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2,Ireland.

Με κάθε επίσκεψη σε κάθε επιμέρους σελίδα της παρούσας ιστοσελίδας που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί στοιχείο του Pinterest (πρόσθετοPinterest), το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων κάνει αυτομάτως λήψη μιας παρουσίασης του στοιχείου του Pinterest. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά το Pinterest στο https://pinterest.com/. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Pinterest αποκτά γνώση των υπο-σελίδων της ιστοσελίδας μας που επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Αν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο Pinterest, το Pinterest αναγνωρίζει με κάθε είσοδο του υποκειμένου των δεδομένων στην ιστοσελίδα μας — και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στην ιστοσελίδα μας —ποια συγκεκριμένη υπο-σελίδα της ιστοσελίδας μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτή η πληροφορία συλλέγεται από το στοιχείο Pinterest και συσχετίζεται με το σχετικό λογαριασμό Pinterest του υποκειμένου των δεδομένων. Αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο εικονίδιο Pinterest που έχει ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα μας, τότε το Pinterest αντιστοιχίζει αυτήν την πληροφορία με τον προσωπικοό λογαριασμό χρήστη MySpace του υποκειμένου των δεδομένων κι αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Το Pinterest λαμβάνει μέσω του στοιχείου Pinterest την πληροφορία ότι το υποκείμενο των δεδομένων επισκέφθηκε την ιστοσελίδα μας, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Pinterest κατά την είσοδό του στην ιστοσελίδα μας. Αυτό συμβαίνει ανεξαρτήτως αν το πρόσωπο κάνει κλικ στο εικονίδιο του Pinterest ή όχι. Αν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί αυτή τη μετάδοση πληροφοριών στο Pinterest, τότε αυτός ή αυτή μπορεί να την αποτρέψει εφόσον αποσυνδεθεί από το λογαριασμό στο Pinterest πριν την είσοδο στην ιστοσελίδα μας.

Οι κατευθυντήριες γραμμές του Pinterest σχετικά με την προστασία δεδομένων που είναι διαθέσιμες στο https://about.pinterest.com/privacy-policy, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Pinterest.

21. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SHARIFF

Στην παρούσα ιστοσελίδα ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει το στοιχείο Shariff. Το στοιχείο Shariff δημιουργεί στοιχεία κοινωνικών δικτύων σύμφωνα με την προστασία δεδομένων. Το Shariff αναπτύχθηκε για το γερμανικό περιοδικό υπολογιστών “c’t” και δημοσιεύτηκε από την GitHub, Inc.

Το στοιχείο ανέπτυξε η GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, United States.

Τυπικά, οι επιλογές εικονιδίων που παρέχουν τα κοινωνικά δίκτυα μεταδίδουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς το σχετικό κοινωνικό δίκτυο κάθε φορά που ένας χρήστης επισκέπτεται ιστοσελίδα στην οποία έχει ενσωματωθεί εικονίδιο ενός κοινωνικού δικτύου. Με τη χρήση του στοιχείου Shariff, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μεταβιβάζονται μόνο προς κοινωνικά δίκτυα κάθε φορά που ο επισκέπτης επιλέγει ένα από τα εικονίδια των κοινωνικών δικτύων. Περαιτέρω πληροφορίες για το στοιχείο Shariff μπορείτε να βρείτε στο περιοδικό υπολογιστών “c’t” στο σύνδεσμο http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-ct-Shariff-ist-im-Usatz-2470103. Η χρήση του στοιχείου Shariff στοχεύει στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας και μας επιτρέπει την ενσωμάτωση εικονιδίων κοινωνικών δικτύων στην παρούσα ιστοσελίδα.

Περαιτέρω πληροφορίες κι οι διατάξεις προστασίας δεδομένων της GitHub στο https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

22. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ TUMBLR

Στην παρούσα ιστοσελίδα ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώει το στοιχεία του Tumblr. Το Tumblr είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους χρήστες τη δημιουργία και τη λειτουργία ιστολογίου. Το ιστολόγιο είναι μια διαδικτυακή, γενικά προσβάσιμη από το κοινό πύλη στην οποία ένα ή περισσότερα άτομα που ονομάζονται bloggers ή web bloggers μπορούν να δημοσιεύουν άρθρα ή να καταγράφουν σκέψεις τους μέσω των λεγόμενων δημοσιεύσεων blog (blogposts). Για παράφειγμα, σε ένα ιστολόγιο Tumblr ο χρήστης μπορεί να δημοσιεύση κείμενο, εικόνες, συνδέσμους και βίντεο και να τα διαδώσει στον ψηφιακό χώρο. Επιπλέον, οι χρήστες του Tumblr μπορούν να εισάγουν στο ιστολόγιό τους περιεχόμενο από άλλες ιστοσελίδες.

Η εταιρεία διαχείρισης του Tumblr είναι η Oath (EMEA) Limited, 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.

Με κάθε είσοδο σε επιμέρους σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί στοιχείο Tumblr (εικονίδιο Tumblr), το πρόγραμμα περιήγησης στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων προχωρά αυτομάτως σε ληψη παρουσίασης του στοιχείου Tumblr. Μάθετε περισσότερα για τα διαθέσιμα εικονίδια Tumblr στο https://www.tumblr.com/buttons. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας το Tumblr αποκτά γνώση των συγκεκριμένων υπό-σελίδων της ιστοσελίδας μας που επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Ο σκοπός της ενσωμάτωσης του στοιχείου Tumblr είναι η επαναμετάδοση των περιεχομένων της ιστοσελίδας προκειμένου οι χρήστες μας να συστήνουν την ιστοσελίδα στον ψηφιακό κόσμο, καθώς κι η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών μας.

Αν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Tumblr, το Tumblr ανιχνεύει με κάθε είσοδό του στην ιστοσελίδα μας – και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στην ιστοσελίδα μας – ποιες συγκεκριμένες υπο-σελίδες της ιστοσελίδας μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτή η πληροφορία συλλέγεται μέσω του στοιχείου του Tumblr και συσχετίζεται με το σχετικό λογαριασμό Tumblr του υποκειμένου των δεδομένων. Αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο εικονίδιο του Tumblr που είναι ενσωματωμένο στην ιστοσελίδα μας, τότε το Tumblr αποδίδει αυτή την πληροφορία στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Tumblr του υποκειμμένου των δεδομένων κι αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Το Tumblr λαμβάνει μέσω του στοιχείου Tumblr την πληροφορία ότι το υποκείμενο των δεδομένων επισκέφθηκε την ιστοσελίδα μας, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Tumblr τη στιγμή της εισόδου στην ιστοσελίδα μας. Αυτό συμβαίνει ανεξαρτήτως αν το πρόσωπο κάνει κλικ στο εικονίδιο του Tumblr ή όχι. Αν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί αυτή τη μετάδοση πληροφοριών στο Tumblr, τότε αυτός ή αυτή μπορεί να την αποτρέψει εφόσον αποσυνδεθεί από το λογαριασμό Tumblr πριν την είσοδο στην ιστοσελίδα μας.

Οι διατάξεις προστασίας δεδομένων που εφαρμόζει το Tumblr είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.

23. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIREDMINDS

Στην παρούσα ιστοσελίδα ο υπεύθυνος δεδομένων έχει ενσωματώσει στοιχεία του WiredMinds. Tα στοιχεία του WiredMinds αναγνωρίζουν και πιστοποιούν εταιρείες που επισκέπτονται μια ιστοσελίδα. Το στοιχείο WiredMinds component επιτρέπει στο διαχειριστή μιας ιστοσελίδας που χρησιμοποιεί το στοιχείο αυτό να προσελκύσει ενδιαφερόμενους, αναγνωρίζοντας έτσι πιθανούς νέους πελάτες.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το WiredMinds είναι η WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Germany.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί εικονοστοιχεία εντοπισμού της WiredMinds. To tracking pixel είναι μια μικρογραφία που ενσωματώνεται σε ιστοσελίδες προκειμένου να επιτρέπει τη δημιουργία και την ανάλυση ενός αρχείου καταγραφής για την πραγματοποίηση στη συνέχεια στατιστικής ανάλυσης.

Το WiredMinds τοποθετεί επίσης cookie στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies έχει δοθεί ανωτέρω. Η εισαγωγή cookie μας επιτρέπει την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας μας.

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί, δημιουργούνται ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρήσης. Τα ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρήσης χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της συμπεριφοράς των επισκεπτών και τη βελτίωση της προσφοράς των διαδικτυακών μας υπηρεσιών. Τα δεδομένα που συλλέγησαν μέσω του στοιχείου του WiredMinds δεν χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων χωρίς προηγούμενη ξεχωριστή και ρητή συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά δεν συσχετίζονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή άλλα δεδομένα που περιέχουν το ίδιο ψευδώνυμο.

Με κάθε είσοδο σε επιμέρους σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας, το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων καλείται να υποβάλει αυτόματα δεδομένα για τη διεξαγωγή διαδικτυακής ανάλυσης από το στοιχείο του WiredMinds. Κατά τη διάρκεια της τεχνικής αυτής διαδικασίας, το WiredMinds λαμβάνει γνώση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα όπως η διεύθυνση IP address, που μεταξύ άλλων χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της προέλευσης των επισκεπτών και των κλικς.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, όπως η ώρα πρόσβασης, η τοποθεσία από την οποία έγινε η πρόσβαση κι η συχνότητα των επισκέψεων στην ιστοσελίδα μας. με κάθε επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP μέσω της οποίας απέκτησε πρόσβαση το υποκείμενο των δεδομένων, μεταφέρονται στο διακομιστή του WiredMinds. Αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται από το WiredMinds, αλλά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

To υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, να εναντιωθεί στη χρήση cookies μέσω της ιστοσελίδας μας κάνοντας ανά πάσα στιγμή τη σχετική ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιεί κι έτσι να αποτρέψει τη χρήση cookies. Αυτή η ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησης θα αποτρέψει επίσης το WiredMinds από την τοποθέτηση cookie στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από το WiredMinds μπορεί να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου ή άλλου προγράμματος λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα εναντίωσης στη συλλογή των δεδομένων του WiredMinds που σχετίζονται με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και την ευκαιρία απαγόρευσής της. Για να γίνει αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να κάνει κλικ στην επιλογή “don’t-track-my-visits” (“μην καταγράφετε τις επισκέψεις μου”) στο σύνδεσμο https://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel. Αν το πληροφοριακό του υποκειμένου των δεδομένων διαγραφεί, τροποποιηθεί ή επαναγκατασταθεί αργότερα, τότε το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να θέσει εκ νέου ένα opt-out cookie.

Περισσότερες πληροφορίες κι οι διατάξεις προστασίας δεδομένων του WiredMinds στο https://www.wiredminds.de/1/data-protection-report/.

24. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ YOUTUBE

Στην παρούσα ιστοσελίδα ο υπεύθυνος προστασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία του YouTube. Το YouTube είναι μια διαδικτυακή πύλη βίντεο που επιτρέπει σε εκδότες βίντεο την δημοσίευση βίντεο και την ελεύθερη χρήση από άλλα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης παρακολούθησης, αξιολόγησης και σχολιασμού αυτών. Το Youtube επιπλέον επιτρέπει τη δημοσίευση όλων των ειδών βίντεο δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης τόσο ολόκληρων ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών, όσο και βίντεο μουσικής, τρέιλερς και βίντεο παραγωγής των χρηστών μέσω της διαδικτυακής πύλης.

Η εταιρεία διαχείρισης του YouTube είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Mε κάθε είσοδο σε μεμονωμένες σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί στοιχείο του YouTube (ένα βίντεο YouTube), το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων καλείται αυτομάτως να κάνει λήψη ενός εικονιδίου του στοιχείου YouTube. Περαιτέρω πληροφορίες για το YouTube είναι διαθέσιμες στο https://www.youtube.com/yt/about/en/. Κατά τη διάρκεια της τεχνικής αυτής διαδικασίας, το YouTube και η Google λαμβάνουν γνώση των επιμέρους υπό-σελίδων της ιστοσελίδας μας που επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Αν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα στο YouTube, το YouTube διαπιστώνει με κάθε είσοδο σε μια υπό-σελίδα που περιέχει βίντεο του Youtube, ποια συγκεκριμένη υπό-σελίδα της ιστοσελίδας μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το Youtube και την Google και συσχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό YouTube του υποκειμένου των δεδομένων.

Το YouTube κι η Google λαμβάνουν μέσω του στοιχείου YouTube την πληροφορία ότι το υποκείμενο των δεδομένων επισκέφθηκε την ιστοσελίδα μας, εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων είναι την ίδια στιγμή συνδεδεμένο στο YouTube. Αυτό συμβαίνει ανεξαρτήτως αν το πρόσωπο κάνει κλικ σε βίντεο του YouTube ή όχι. Αν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί αυτή τη μεταφορά πληροφοριών στο YouTube και την Google, η μεταφορά μπορεί να αποτραπεί αν το υποκείμενο των δεδομένων αποσυνδεθεί από το λογαριασμό του στο YouTube πριν την είσοδο στην ιστοσελίδα μας.

Οι διατάξεις προστασίας δεδομένων του YouTube που είναι διαθέσιμες στο https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το YouTube και την Google.

25. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LOTAME

Στην παρούσα ιστοσελίδα ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία του Lotame. Το Lotame είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων μέσω της οποίας δεδομένα εισάγονται από τρίτες πηγές μέσω ηλεκτρονικών συσκευών με σκοπό τη μετέπειτα εξατομίκευση περιεχομένου, τη διαφήμιση και την παροχή προσφορών. Το Lotame είναι επίσης μια υπηρεσία αναλύσεων. Η υπηρεσία αναλύσεων εκτελεί την έρευνα, συλλογή κι ανάλυση δεδομένων. Χρησιμοποιείται δε κυρίωςς για τη βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας με στόχο το σχεδιασμό του κόστους και της ωφέλειας από τη διαφημιστική δραστηριότητα.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το Lotame είναι η Lotame Solutions, Inc. Suite 2000 8850 Stanford Blvd. Columbia, Maryland, 21045, UNITED STATES.

Ο στόχος του Lotame είναι η διαμέσου ηλεκτρονικών συσκευών προσέγγιση υπαρχόντων και πιθανών πελατών μας. Η παρακολούθηση ηλεκτρονικών συσκευών αποτελεί απάντηση του πελάτη, εφόσον ότι λαμβάνει χώρα σε ένα τυπικό σύστημα υπολογιστή, αλλά και σε κινητές συσκευές όπως notebooks, tablets και κινητά τηλέφωνα. Το Lotame χρησιμοποιεί τα λεγόμενα Μοναδικά Αναγνωριστικά (UIDs) για το σκοπό αυτό. Η τεχνολογία μοναδικών αναγνωριστικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση των διαφορετικών τεχνολογικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένο πρόσωπο.

Το Lotame τοποθετεί cookie στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies έχει δοθεί ανωτέρω. Με κάθε είσοδο σε μια από τις επιμέρους σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί στοιχείο του Lotame, το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου καλείται αυτόματα να διαβιβάσει δεδομένα μέσω του στοιχείου αυτού προς του Lotame με σκοπό τη βελτιστοποίηση. Κατά τη διάρκεια της τεχνικής αυτής διαδικασίας, το Lotame λαμβάνει δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών. Τα προφίλ χρηστών που προκύπτουν χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των διαφόρων τεχνολογικών συσκευών πληροφόρησης που χρησιμοποιεί κάθε χρήστης για το σκοπό βελτιστοποίησης της διαφημιστικής μας δραστηριότητας.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, να εναντιωθεί στη χρήση cookies μέσω της ιστοσελίδας μας κάνοντας ανά πάσα στιγμή τη σχετική ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιεί κι έτσι να αποτρέψει οριστικά τη χρήση cookies. Αυτή η ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησης θα αποτρέψει επίσης το Lotame από την τοποθέτηση cookie στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από το Lotame μπορεί να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου ή άλλου προγράμματος λογισμικού.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εναντίωσης στη συλλογή των δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και συλλέγονται από το Lotame cookie, καθώς κι η επεξεργαρσία των δεδομένων αυτών από το Lotame κι η ευκαιρία οριστικής απαγόρευσής της. Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να κάνει κλικ στην επιλογή “opt-out” στο σύνδεσμο https://www.lotame.com/opt-out-preference-manager/ μέσω του οποίου τοποθετείται ένα οpt-out. Το opt-out cookie τοποθετείται για το σκοπό αυτό στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων. Αν τα cookies διαγραφούν από το σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων, τότε το υποκείμενο θα πρέπει να τοποθετήσει έναν νέο opt-out cookie μέσω του ως άνω συνδέσμου.

Ωστόσο, με την εισαγωγή του opt-out cookie, υπάρχει η πιθανότητα το υποκείμενο των δεδομένων να μην μπορεί χρησιμοποιήσει πλήρως την ιστοσελίδα του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Οι διατάξεις προστασίας δεδομένων που εφαρμόζει το Lotame είναι διαθέσιμες στο https://www.lotame.com/legal/.

26. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BLOGLOVIN

Στην παρούσα ιστοσελίδα ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία του Bloglovin’. Το Bloglovin’ είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που επιτρέπει στους χρήστες να οργανώνουν τα αγαπημένα τους ιστολόγια (blogs). Το ιστολόγιο είναι μια διαδικτυακή, δημοσίως προσβάσιμη πύλη στην οποία ένας ή περισσότεροι άνθρωποι που αποκαλούνται bloggers ή web bloggers μπορούν να δημοσιεύουν άρθρα ή να καταγράφους σκέψεις τους στα ονομαζόμενα blogposts.

H εταιρεία που διαχειρίζεται το Bloglovin’ είναι η Bloglovin’ Inc., 25 Broadway, New York, NY 10004, UNITED STATES.

Με κάθε είσοδο σε επιμέρους σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί στοιχείο του Bloglovin’, το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου στο πληροφοριακό σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων καλείται αυτομάτως να κάνει λήψη μιας παρουσίασης του στοιχείου Bloglovin’. Κατά τη διάρκεια της τεχνικής αυτής διαδικασίας, το Bloglovin’ λαμβάνει γνώση των συγκεκριμένων υπό-σελίδων της ιστοσελίδας μας που επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Αν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο Bloglovin’, το Bloglovin’ αναγνωρίζει με κάθε είσοδο του υποκειμένου των δεδομένων στην ιστοσελίδα μας – και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του σε αυτή – ποια συγκεκριμένη υπό-σελίδα της ιστοσελίδας μας επισκέφθηκε. Αυτή η πληροφορία συλλέγεται μέσω του στοιχείου του Bloglovin’ και μέσω αυτού αντιστοιχίζεται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Bloglovin’ του υποκειμένου των δεδομένων. Με κάθε κλικ του υποκειμένου των δεδομένων στο εικονίδιο του Bloglovin’ που είναι ενσωματωμένο στην ιστοσελίδα μας. αυτή η πληροφορία μεταφέρεται στο Bloglovin’. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει εκ των προτέρων συναινέσει στη διαβίβαση των πληροφοριών αυτών στο Bloglovin’.

Περαιτέρω πληροφορίες κι οι διατάξεις προστασίας δεδομένων που εφαρμόζει το Bloglovin’ είναι διαθέσιμες στο https://www.bloglovin.com/tos.

27. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση α’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων αποτελεί τη νομική βάση για τη διαδικασία επεξεργασίας για την οποία λαμβάνουμε συναίνεση για ορισμένο σκοπό. Αν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση συμφωνίας στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι το υποκείμενο των δεδομένων, όπως π.χ. στην περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προμήθεια αγαθών ή για την παροχή υπηρεσίας, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση β του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Το ίδιο ισχύει για τις εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα στην περίπτωση ερωτημάτων σχτικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Αν η εταιρεία μας υπέχει ορισμένη υποχρέωση η οποία απαιτεί την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση γ΄ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν επισκέπτης τραυματιστεί στην εταιρεία μας και το όνομα, η ηλικία, τα δεδομένα της ασφάλισής του ή άλλες πληροφορίες ζωτικής σημασίας γνωστοποιούνται σε γιατρό, νοσοκομείο ή άλλο τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση δ’ του Γενικού Κανονισμού Επεξεργασίας Δεδομένων. Τέλος, διαδικασίες επεξεργασίας ενδέχεται να έχουν έρεισμα στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται για εργασίες επεξεργασίας που δεν καλύπτονται από κάποια από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων της εταιρείας μας ή τρίτου, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέτοιες ενέργειες επεξεργασίας επιτρέπονται καθώς αναφέρονται ρητά από τον Ευρωπαίο νομοθέτη. Τέτοιο έννομο συμφέρον θεωρείται ότι υπάρχει όταν το υποκείμενο των δεδομένων είναι πελάτης του υπευθύνου επεξεργασίας (Παράγραφος 47, πρόταση 2 του Προοιμίου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

28. ΤΑ ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΤΡΙΤΟ

Όπου η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, το έννομο συμφέρον μας είναι η επιδίωξη της δραστηριότητάς μας υπέρ της ευημερίας όλων των εργαζομένων και των μετόχων μας.

29. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιόδου διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η νόμιμη περίοδος αποθήκευσης. Μετά την πάροδο της περιόδου αυτής, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται, στην έκταση που δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκτέλεση ή τη σύναψη της σύμβασης.

30. ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΩΣ ΝΟΜΙΜΗ Ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩ

Καθιστούμε σαφές ότι η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται εν μέρει από το Νόμο (π.χ. από φορολογικές διατάξεις) ή μπορεί να προκύπτει από συμβατικές διατάξεις (π.χ. παροχή πληροφοριών στον αντισυμβαλλόμενο). Ορισμένες φορές ενδέχεται να είναι απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης η παροχή από το υποκείμενο των δεδομένων σε εμάς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία στη συνέχεια θα επεξεργαστούμε. Το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται, για παράδειγμα, να μας παρέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν συνάπτει συμβάσεις με την εταιρεία μας. Η μη παροχή αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να συνεπάγεται την αδυναμία σύναψης της σύμβασης με το υποκείμενο των δεδομένων. Πριν την παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το υποκείμενο των δεδομένων, το υποκείμενο θα πρέπει να έρθει σε επαφή με κάποιον υπάλληλο. Ο υπάλληλος θα ενημερώσει το υποκείμενο αν η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης, αν υφίστατι υποχρέωση παροχής των δεδομένων, καθώς και για τις συνέπειες της μη παροχής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

31. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων ή δημιουργίας προφίλ.

This Privacy Policy has been generated by the Privacy Policy Generator of the German Association for Data Protection that was developed in cooperation with Privacy Lawyers from WILDE BEUGER SOLMECKE, Cologne

 

Privacy Policy

We are very delighted that you have shown interest in Speedtest.gr . Data protection is of a particularly high priority for the management of the Speedtest.gr. The use of the Internet pages of the Speedtest.gr is possible without any indication of personal data; however, if a data subject wants to use special enterprise services via our website, processing of personal data could become necessary. If the processing of personal data is necessary and there is no statutory basis for such processing, we generally obtain consent from the data subject.

The processing of personal data, such as the name, address, e-mail address, or telephone number of a data subject shall always be in line with the General Data Protection Regulation (GDPR), and in accordance with the country-specific data protection regulations applicable to the Speedtest.gr. By means of this data protection declaration, our enterprise would like to inform the general public of the nature, scope, and purpose of the personal data we collect, use and process. Furthermore, data subjects are informed, by means of this data protection declaration, of the rights to which they are entitled.

As the controller, the Speedtest.gr has implemented numerous technical and organizational measures to ensure the most complete protection of personal data processed through this website. However, Internet-based data transmissions may in principle have security gaps, so absolute protection may not be guaranteed. For this reason, every data subject is free to transfer personal data to us via alternative means, e.g. by telephone.

1. Definitions

The data protection declaration of the Speedtest.gr is based on the terms used by the European legislator for the adoption of the General Data Protection Regulation (GDPR). Our data protection declaration should be legible and understandable for the general public, as well as our customers and business partners. To ensure this, we would like to first explain the terminology used.

In this data protection declaration, we use, inter alia, the following terms:

 • a)    Personal data

  Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person (“data subject”). An identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

 • b) Data subject

  Data subject is any identified or identifiable natural person, whose personal data is processed by the controller responsible for the processing.

 • c)    Processing

  Processing is any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.

 • d)    Restriction of processing

  Restriction of processing is the marking of stored personal data with the aim of limiting their processing in the future.

 • e)    Profiling

  Profiling means any form of automated processing of personal data consisting of the use of personal data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular to analyse or predict aspects concerning that natural person’s performance at work, economic situation, health, personal preferences, interests, reliability, behaviour, location or movements.

 • f)     Pseudonymisation

  Pseudonymisation is the processing of personal data in such a manner that the personal data can no longer be attributed to a specific data subject without the use of additional information, provided that such additional information is kept separately and is subject to technical and organisational measures to ensure that the personal data are not attributed to an identified or identifiable natural person.

 • g)    Controller or controller responsible for the processing

  Controller or controller responsible for the processing is the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law.

 • h)    Processor

  Processor is a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller.

 • i)      Recipient

  Recipient is a natural or legal person, public authority, agency or another body, to which the personal data are disclosed, whether a third party or not. However, public authorities which may receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with Union or Member State law shall not be regarded as recipients; the processing of those data by those public authorities shall be in compliance with the applicable data protection rules according to the purposes of the processing.

 • j)      Third party

  Third party is a natural or legal person, public authority, agency or body other than the data subject, controller, processor and persons who, under the direct authority of the controller or processor, are authorised to process personal data.

 • k)    Consent

  Consent of the data subject is any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject’s wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her.

2. Name and Address of the controller

Controller for the purposes of the General Data Protection Regulation (GDPR), other data protection laws applicable in Member states of the European Union and other provisions related to data protection is:

Speedtest.gr

– –

Greece

Phone: –

Email: [email protected]

Website: Speedtest.gr

3. Cookies

The Internet pages of the Speedtest.gr use cookies. Cookies are text files that are stored in a computer system via an Internet browser.

Many Internet sites and servers use cookies. Many cookies contain a so-called cookie ID. A cookie ID is a unique identifier of the cookie. It consists of a character string through which Internet pages and servers can be assigned to the specific Internet browser in which the cookie was stored. This allows visited Internet sites and servers to differentiate the individual browser of the dats subject from other Internet browsers that contain other cookies. A specific Internet browser can be recognized and identified using the unique cookie ID.

Through the use of cookies, the Speedtest.gr can provide the users of this website with more user-friendly services that would not be possible without the cookie setting.

By means of a cookie, the information and offers on our website can be optimized with the user in mind. Cookies allow us, as previously mentioned, to recognize our website users. The purpose of this recognition is to make it easier for users to utilize our website. The website user that uses cookies, e.g. does not have to enter access data each time the website is accessed, because this is taken over by the website, and the cookie is thus stored on the user’s computer system. Another example is the cookie of a shopping cart in an online shop. The online store remembers the articles that a customer has placed in the virtual shopping cart via a cookie.

The data subject may, at any time, prevent the setting of cookies through our website by means of a corresponding setting of the Internet browser used, and may thus permanently deny the setting of cookies. Furthermore, already set cookies may be deleted at any time via an Internet browser or other software programs. This is possible in all popular Internet browsers. If the data subject deactivates the setting of cookies in the Internet browser used, not all functions of our website may be entirely usable.

4. Collection of general data and information

The website of the Speedtest.gr collects a series of general data and information when a data subject or automated system calls up the website. This general data and information are stored in the server log files. Collected may be (1) the browser types and versions used, (2) the operating system used by the accessing system, (3) the website from which an accessing system reaches our website (so-called referrers), (4) the sub-websites, (5) the date and time of access to the Internet site, (6) an Internet protocol address (IP address), (7) the Internet service provider of the accessing system, and (8) any other similar data and information that may be used in the event of attacks on our information technology systems.

When using these general data and information, the Speedtest.gr does not draw any conclusions about the data subject. Rather, this information is needed to (1) deliver the content of our website correctly, (2) optimize the content of our website as well as its advertisement, (3) ensure the long-term viability of our information technology systems and website technology, and (4) provide law enforcement authorities with the information necessary for criminal prosecution in case of a cyber-attack. Therefore, the Speedtest.gr analyzes anonymously collected data and information statistically, with the aim of increasing the data protection and data security of our enterprise, and to ensure an optimal level of protection for the personal data we process. The anonymous data of the server log files are stored separately from all personal data provided by a data subject.

5. Registration on our website

The data subject has the possibility to register on the website of the controller with the indication of personal data. Which personal data are transmitted to the controller is determined by the respective input mask used for the registration. The personal data entered by the data subject are collected and stored exclusively for internal use by the controller, and for his own purposes. The controller may request transfer to one or more processors (e.g. a parcel service) that also uses personal data for an internal purpose which is attributable to the controller.

By registering on the website of the controller, the IP address—assigned by the Internet service provider (ISP) and used by the data subject—date, and time of the registration are also stored. The storage of this data takes place against the background that this is the only way to prevent the misuse of our services, and, if necessary, to make it possible to investigate committed offenses. Insofar, the storage of this data is necessary to secure the controller. This data is not passed on to third parties unless there is a statutory obligation to pass on the data, or if the transfer serves the aim of criminal prosecution.

The registration of the data subject, with the voluntary indication of personal data, is intended to enable the controller to offer the data subject contents or services that may only be offered to registered users due to the nature of the matter in question. Registered persons are free to change the personal data specified during the registration at any time, or to have them completely deleted from the data stock of the controller.

The data controller shall, at any time, provide information upon request to each data subject as to what personal data are stored about the data subject. In addition, the data controller shall correct or erase personal data at the request or indication of the data subject, insofar as there are no statutory storage obligations. The entirety of the controller’s employees are available to the data subject in this respect as contact persons.

6. Contact possibility via the website

The website of the Speedtest.gr contains information that enables a quick electronic contact to our enterprise, as well as direct communication with us, which also includes a general address of the so-called electronic mail (e-mail address). If a data subject contacts the controller by e-mail or via a contact form, the personal data transmitted by the data subject are automatically stored. Such personal data transmitted on a voluntary basis by a data subject to the data controller are stored for the purpose of processing or contacting the data subject. There is no transfer of this personal data to third parties.

7. Routine erasure and blocking of personal data

The data controller shall process and store the personal data of the data subject only for the period necessary to achieve the purpose of storage, or as far as this is granted by the European legislator or other legislators in laws or regulations to which the controller is subject to.

If the storage purpose is not applicable, or if a storage period prescribed by the European legislator or another competent legislator expires, the personal data are routinely blocked or erased in accordance with legal requirements.

8. Rights of the data subject

 • a) Right of confirmation

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller the confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed. If a data subject wishes to avail himself of this right of confirmation, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

 • b) Right of access

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller free information about his or her personal data stored at any time and a copy of this information. Furthermore, the European directives and regulations grant the data subject access to the following information:

  • the purposes of the processing;
  • the categories of personal data concerned;
  • the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organisations;
  • where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period;
  • the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data, or restriction of processing of personal data concerning the data subject, or to object to such processing;
  • the existence of the right to lodge a complaint with a supervisory authority;
  • where the personal data are not collected from the data subject, any available information as to their source;
  • the existence of automated decision-making, including profiling, referred to in Article 22(1) and (4) of the GDPR and, at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and envisaged consequences of such processing for the data subject.

  Furthermore, the data subject shall have a right to obtain information as to whether personal data are transferred to a third country or to an international organisation. Where this is the case, the data subject shall have the right to be informed of the appropriate safeguards relating to the transfer.

  If a data subject wishes to avail himself of this right of access, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

 • c) Right to rectification

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her. Taking into account the purposes of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.

  If a data subject wishes to exercise this right to rectification, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

 • d) Right to erasure (Right to be forgotten)

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay, and the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay where one of the following grounds applies, as long as the processing is not necessary:

  • The personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed.
  • The data subject withdraws consent to which the processing is based according to point (a) of Article 6(1) of the GDPR, or point (a) of Article 9(2) of the GDPR, and where there is no other legal ground for the processing.
  • The data subject objects to the processing pursuant to Article 21(1) of the GDPR and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(2) of the GDPR.
  • The personal data have been unlawfully processed.
  • The personal data must be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which the controller is subject.
  • The personal data have been collected in relation to the offer of information society services referred to in Article 8(1) of the GDPR.

  If one of the aforementioned reasons applies, and a data subject wishes to request the erasure of personal data stored by the Speedtest.gr, he or she may, at any time, contact any employee of the controller. An employee of Speedtest.gr shall promptly ensure that the erasure request is complied with immediately.

  Where the controller has made personal data public and is obliged pursuant to Article 17(1) to erase the personal data, the controller, taking account of available technology and the cost of implementation, shall take reasonable steps, including technical measures, to inform other controllers processing the personal data that the data subject has requested erasure by such controllers of any links to, or copy or replication of, those personal data, as far as processing is not required. An employees of the Speedtest.gr will arrange the necessary measures in individual cases.

 • e) Right of restriction of processing

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller restriction of processing where one of the following applies:

  • The accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data.
  • The processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests instead the restriction of their use instead.
  • The controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims.
  • The data subject has objected to processing pursuant to Article 21(1) of the GDPR pending the verification whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject.

  If one of the aforementioned conditions is met, and a data subject wishes to request the restriction of the processing of personal data stored by the Speedtest.gr, he or she may at any time contact any employee of the controller. The employee of the Speedtest.gr will arrange the restriction of the processing.

 • f) Right to data portability

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator, to receive the personal data concerning him or her, which was provided to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable format. He or she shall have the right to transmit those data to another controller without hindrance from the controller to which the personal data have been provided, as long as the processing is based on consent pursuant to point (a) of Article 6(1) of the GDPR or point (a) of Article 9(2) of the GDPR, or on a contract pursuant to point (b) of Article 6(1) of the GDPR, and the processing is carried out by automated means, as long as the processing is not necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller.

  Furthermore, in exercising his or her right to data portability pursuant to Article 20(1) of the GDPR, the data subject shall have the right to have personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible and when doing so does not adversely affect the rights and freedoms of others.

  In order to assert the right to data portability, the data subject may at any time contact any employee of the Speedtest.gr.

 • g) Right to object

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to object, on grounds relating to his or her particular situation, at any time, to processing of personal data concerning him or her, which is based on point (e) or (f) of Article 6(1) of the GDPR. This also applies to profiling based on these provisions.

  The Speedtest.gr shall no longer process the personal data in the event of the objection, unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override the interests, rights and freedoms of the data subject, or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

  If the Speedtest.gr processes personal data for direct marketing purposes, the data subject shall have the right to object at any time to processing of personal data concerning him or her for such marketing. This applies to profiling to the extent that it is related to such direct marketing. If the data subject objects to the Speedtest.gr to the processing for direct marketing purposes, the Speedtest.gr will no longer process the personal data for these purposes.

  In addition, the data subject has the right, on grounds relating to his or her particular situation, to object to processing of personal data concerning him or her by the Speedtest.gr for scientific or historical research purposes, or for statistical purposes pursuant to Article 89(1) of the GDPR, unless the processing is necessary for the performance of a task carried out for reasons of public interest.

  In order to exercise the right to object, the data subject may contact any employee of the Speedtest.gr. In addition, the data subject is free in the context of the use of information society services, and notwithstanding Directive 2002/58/EC, to use his or her right to object by automated means using technical specifications.

 • h) Automated individual decision-making, including profiling

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning him or her, or similarly significantly affects him or her, as long as the decision (1) is not is necessary for entering into, or the performance of, a contract between the data subject and a data controller, or (2) is not authorised by Union or Member State law to which the controller is subject and which also lays down suitable measures to safeguard the data subject’s rights and freedoms and legitimate interests, or (3) is not based on the data subject’s explicit consent.

  If the decision (1) is necessary for entering into, or the performance of, a contract between the data subject and a data controller, or (2) it is based on the data subject’s explicit consent, the Speedtest.gr shall implement suitable measures to safeguard the data subject’s rights and freedoms and legitimate interests, at least the right to obtain human intervention on the part of the controller, to express his or her point of view and contest the decision.

  If the data subject wishes to exercise the rights concerning automated individual decision-making, he or she may, at any time, contact any employee of the Speedtest.gr.

 • i) Right to withdraw data protection consent

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to withdraw his or her consent to processing of his or her personal data at any time.

  If the data subject wishes to exercise the right to withdraw the consent, he or she may, at any time, contact any employee of the Speedtest.gr.

9. Data Protection provisions about the application and use of AddThis

On this website, the data controller has integrated components of the enterprise AddThis. AddThis is a so-called bookmarking provider. The service allows for simplified bookmarking of Internet pages via buttons. By clicking on the AddThis component with the mouse, or by clicking on it, a list of bookmarking and sharing services is displayed. AddThis is used on over 15 million websites, and the buttons are displayed, according to the information of the operating enterprise, over 20 billion times a year.

The operating company of AddThis is AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, United States.

By calling up one of the individual pages of the website, which is operated by the controller, and on which an AddThis component has been integrated, the Internet browser of the data subject is automatically prompted by the respective AddThis component to download data from the website www.addthis.com. Within the framework of this technical procedure, AddThis is informed of the visit and the specific individual page of this website that was used by the data subject with the help of information technology. In addition, AddThis is informed about the IP address of the computer system assigned by the Internet service provider (ISP) and used by the data subject, the browser type and language, the web page accessed before our website, the date and the time of the visit to our website. AddThis uses this data to create anonymous user profiles. The data and information transmitted to AddThis in this way will enable the enterprise AddThis, as well as affiliates or their partner-enterprises, to contact visitors of the web pages of the controller with personalized and interest-based advertising.

AddThis displays personalized and interest-based advertising on the basis of a cookie set by the enterprise. This cookie analyzes the individual surfing behavior of the computer system used by the data subject. The cookie saves the computer-based outgoing visits to Internet pages.

The data subject may, at any time, prevent the setting of cookies through our website by means of a corresponding setting of the Internet browser used, and thus permanently deny the setting of cookies. Such a setting of the Internet browser used would also prevent AddThis from setting a cookie on the information technology system of the data subject. Cookies may also be deleted by AddThis at any time via an Internet browser or other software programs.

The data subject also has the possibility of objecting permanently to the processing of personal data by AddThis. For this purpose, the data subject must click on the opt-out button under the link http://www.addthis.com/privacy/opt-out, which sets an opt-out cookie. The opt-out cookie used for this purpose is placed on the information technology system used by the data subject. If the data subject deletes the cookies from his system, then the data subject must call up the link again and set a new opt-out cookie.

With the setting of the opt-out cookie, however, the possibility exists that the websites of the controller are not fully usable anymore by the data subject.

The applicable data protection provisions of AddThis may be accessed under http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

10. Data protection provisions about the application and use of Facebook

On this website, the controller has integrated components of the enterprise Facebook. Facebook is a social network.

A social network is a place for social meetings on the Internet, an online community, which usually allows users to communicate with each other and interact in a virtual space. A social network may serve as a platform for the exchange of opinions and experiences, or enable the Internet community to provide personal or business-related information. Facebook allows social network users to include the creation of private profiles, upload photos, and network through friend requests.

The operating company of Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States. If a person lives outside of the United States or Canada, the controller is the Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet website, which is operated by the controller and into which a Facebook component (Facebook plug-ins) was integrated, the web browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download display of the corresponding Facebook component from Facebook through the Facebook component. An overview of all the Facebook Plug-ins may be accessed under https://developers.facebook.com/docs/plugins/. During the course of this technical procedure, Facebook is made aware of what specific sub-site of our website was visited by the data subject.

If the data subject is logged in at the same time on Facebook, Facebook detects with every call-up to our website by the data subject—and for the entire duration of their stay on our Internet site—which specific sub-site of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the Facebook component and associated with the respective Facebook account of the data subject. If the data subject clicks on one of the Facebook buttons integrated into our website, e.g. the “Like” button, or if the data subject submits a comment, then Facebook matches this information with the personal Facebook user account of the data subject and stores the personal data.

Facebook always receives, through the Facebook component, information about a visit to our website by the data subject, whenever the data subject is logged in at the same time on Facebook during the time of the call-up to our website. This occurs regardless of whether the data subject clicks on the Facebook component or not. If such a transmission of information to Facebook is not desirable for the data subject, then he or she may prevent this by logging off from their Facebook account before a call-up to our website is made.

The data protection guideline published by Facebook, which is available at https://facebook.com/about/privacy/, provides information about the collection, processing and use of personal data by Facebook. In addition, it is explained there what setting options Facebook offers to protect the privacy of the data subject. In addition, different configuration options are made available to allow the elimination of data transmission to Facebook. These applications may be used by the data subject to eliminate a data transmission to Facebook.

11. Data protection provisions about the application and use of Google AdSense

On this website, the controller has integrated Google AdSense. Google AdSense is an online service which allows the placement of advertising on third-party sites. Google AdSense is based on an algorithm that selects advertisements displayed on third-party sites to match with the content of the respective third-party site. Google AdSense allows an interest-based targeting of the Internet user, which is implemented by means of generating individual user profiles.

The operating company of Google’s AdSense component is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

The purpose of Google’s AdSense component is the integration of advertisements on our website. Google AdSense places a cookie on the information technology system of the data subject. The definition of cookies is explained above. With the setting of the cookie, Alphabet Inc. is enabled to analyze the use of our website. With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and into which a Google AdSense component is integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject will automatically submit data through the Google AdSense component for the purpose of online advertising and the settlement of commissions to Alphabet Inc. During the course of this technical procedure, the enterprise Alphabet Inc. gains knowledge of personal data, such as the IP address of the data subject, which serves Alphabet Inc., inter alia, to understand the origin of visitors and clicks and subsequently create commission settlements.

The data subject may, as stated above, prevent the setting of cookies through our website at any time by means of a corresponding adjustment of the web browser used and thus permanently deny the setting of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used would also prevent Alphabet Inc. from setting a cookie on the information technology system of the data subject. Additionally, cookies already in use by Alphabet Inc. may be deleted at any time via a web browser or other software programs.

Furthermore, Google AdSense also uses so-called tracking pixels. A tracking pixel is a miniature graphic that is embedded in web pages to enable a log file recording and a log file analysis through which a statistical analysis may be performed. Based on the embedded tracking pixels, Alphabet Inc. is able to determine if and when a website was opened by a data subject, and which links were clicked on by the data subject. Tracking pixels serve, inter alia, to analyze the flow of visitors on a website.

Through Google AdSense, personal data and information—which also includes the IP address, and is necessary for the collection and accounting of the displayed advertisements—is transmitted to Alphabet Inc. in the United States of America. These personal data will be stored and processed in the United States of America. The Alphabet Inc. may disclose the collected personal data through this technical procedure to third parties.

Google AdSense is further explained under the following link https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

12. Data protection provisions about the application and use of Google Analytics (with anonymization function)

On this website, the controller has integrated the component of Google Analytics (with the anonymizer function). Google Analytics is a web analytics service. Web analytics is the collection, gathering, and analysis of data about the behavior of visitors to websites. A web analysis service collects, inter alia, data about the website from which a person has come (the so-called referrer), which sub-pages were visited, or how often and for what duration a sub-page was viewed. Web analytics are mainly used for the optimization of a website and in order to carry out a cost-benefit analysis of Internet advertising.

The operator of the Google Analytics component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

For the web analytics through Google Analytics the controller uses the application “_gat. _anonymizeIp”. By means of this application the IP address of the Internet connection of the data subject is abridged by Google and anonymised when accessing our websites from a Member State of the European Union or another Contracting State to the Agreement on the European Economic Area.

The purpose of the Google Analytics component is to analyze the traffic on our website. Google uses the collected data and information, inter alia, to evaluate the use of our website and to provide online reports, which show the activities on our websites, and to provide other services concerning the use of our Internet site for us.

Google Analytics places a cookie on the information technology system of the data subject. The definition of cookies is explained above. With the setting of the cookie, Google is enabled to analyze the use of our website. With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and into which a Google Analytics component was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject will automatically submit data through the Google Analytics component for the purpose of online advertising and the settlement of commissions to Google. During the course of this technical procedure, the enterprise Google gains knowledge of personal information, such as the IP address of the data subject, which serves Google, inter alia, to understand the origin of visitors and clicks, and subsequently create commission settlements.

The cookie is used to store personal information, such as the access time, the location from which the access was made, and the frequency of visits of our website by the data subject. With each visit to our Internet site, such personal data, including the IP address of the Internet access used by the data subject, will be transmitted to Google in the United States of America. These personal data are stored by Google in the United States of America. Google may pass these personal data collected through the technical procedure to third parties.

The data subject may, as stated above, prevent the setting of cookies through our website at any time by means of a corresponding adjustment of the web browser used and thus permanently deny the setting of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used would also prevent Google Analytics from setting a cookie on the information technology system of the data subject. In addition, cookies already in use by Google Analytics may be deleted at any time via a web browser or other software programs.

In addition, the data subject has the possibility of objecting to a collection of data that are generated by Google Analytics, which is related to the use of this website, as well as the processing of this data by Google and the chance to preclude any such. For this purpose, the data subject must download a browser add-on under the link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout and install it. This browser add-on tells Google Analytics through a JavaScript, that any data and information about the visits of Internet pages may not be transmitted to Google Analytics. The installation of the browser add-ons is considered an objection by Google. If the information technology system of the data subject is later deleted, formatted, or newly installed, then the data subject must reinstall the browser add-ons to disable Google Analytics. If the browser add-on was uninstalled by the data subject or any other person who is attributable to their sphere of competence, or is disabled, it is possible to execute the reinstallation or reactivation of the browser add-ons.

Further information and the applicable data protection provisions of Google may be retrieved under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ and under http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics is further explained under the following Link https://www.google.com/analytics/.

13. Data protection provisions about the application and use of Jetpack for WordPress

On this website, the controller has integrated Jetpack. Jetpack is a WordPress plug-in, which provides additional features to the operator of a website based on WordPress. Jetpack allows the Internet site operator, inter alia, an overview of the visitors of the site. By displaying related posts and publications, or the ability to share content on the page, it is also possible to increase visitor numbers. In addition, security features are integrated into Jetpack, so a Jetpack-using site is better protected against brute-force attacks. Jetpack also optimizes and accelerates the loading of images on the website.

The operating company of Jetpack Plug-Ins for WordPress is the Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, UNITED STATES. The operating enterprise uses the tracking technology created by Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

Jetpack sets a cookie on the information technology system used by the data subject. The definition of cookies is explained above. With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a Jetpack component was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to submit data through the Jetpack component for analysis purposes to Automattic. During the course of this technical procedure Automattic receives data that is used to create an overview of website visits. The data obtained in this way serves the analysis of the behaviour of the data subject, which has access to the Internet page of the controller and is analyzed with the aim to optimize the website. The data collected through the Jetpack component is not used to identify the data subject without a prior obtaining of a separate express consent of the data subject. The data comes also to the notice of Quantcast. Quantcast uses the data for the same purposes as Automattic.

The data subject can, as stated above, prevent the setting of cookies through our website at any time by means of a corresponding adjustment of the web browser used and thus permanently deny the setting of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used would also prevent Automattic/Quantcast from setting a cookie on the information technology system of the data subject. In addition, cookies already in use by Automattic/Quantcast may be deleted at any time via a web browser or other software programs.

In addition, the data subject has the possibility of objecting to a collection of data relating to a use of this Internet site that are generated by the Jetpack cookie as well as the processing of these data by Automattic/Quantcast and the chance to preclude any such. For this purpose, the data subject must press the ‘opt-out’ button under the link https://www.quantcast.com/opt-out/ which sets an opt-out cookie. The opt-out cookie set with this purpose is placed on the information technology system used by the data subject. If the cookies are deleted on the system of the data subject, then the data subject must call up the link again and set a new opt-out cookie.

With the setting of the opt-out cookie, however, the possibility exists that the websites of the controller are not fully usable anymore by the data subject.

The applicable data protection provisions of Automattic may be accessed under https://automattic.com/privacy/. The applicable data protection provisions of Quantcast can be accessed under https://www.quantcast.com/privacy/.

14. Legal basis for the processing

Art. 6(1) lit. a GDPR serves as the legal basis for processing operations for which we obtain consent for a specific processing purpose. If the processing of personal data is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, as is the case, for example, when processing operations are necessary for the supply of goods or to provide any other service, the processing is based on Article 6(1) lit. b GDPR. The same applies to such processing operations which are necessary for carrying out pre-contractual measures, for example in the case of inquiries concerning our products or services. Is our company subject to a legal obligation by which processing of personal data is required, such as for the fulfillment of tax obligations, the processing is based on Art. 6(1) lit. c GDPR. In rare cases, the processing of personal data may be necessary to protect the vital interests of the data subject or of another natural person. This would be the case, for example, if a visitor were injured in our company and his name, age, health insurance data or other vital information would have to be passed on to a doctor, hospital or other third party. Then the processing would be based on Art. 6(1) lit. d GDPR. Finally, processing operations could be based on Article 6(1) lit. f GDPR. This legal basis is used for processing operations which are not covered by any of the abovementioned legal grounds, if processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by our company or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data. Such processing operations are particularly permissible because they have been specifically mentioned by the European legislator. He considered that a legitimate interest could be assumed if the data subject is a client of the controller (Recital 47 Sentence 2 GDPR).

15. The legitimate interests pursued by the controller or by a third party

Where the processing of personal data is based on Article 6(1) lit. f GDPR our legitimate interest is to carry out our business in favor of the well-being of all our employees and the shareholders.

16. Period for which the personal data will be stored

The criteria used to determine the period of storage of personal data is the respective statutory retention period. After expiration of that period, the corresponding data is routinely deleted, as long as it is no longer necessary for the fulfillment of the contract or the initiation of a contract.

17. Provision of personal data as statutory or contractual requirement; Requirement necessary to enter into a contract; Obligation of the data subject to provide the personal data; possible consequences of failure to provide such data

We clarify that the provision of personal data is partly required by law (e.g. tax regulations) or can also result from contractual provisions (e.g. information on the contractual partner). Sometimes it may be necessary to conclude a contract that the data subject provides us with personal data, which must subsequently be processed by us. The data subject is, for example, obliged to provide us with personal data when our company signs a contract with him or her. The non-provision of the personal data would have the consequence that the contract with the data subject could not be concluded. Before personal data is provided by the data subject, the data subject must contact any employee. The employee clarifies to the data subject whether the provision of the personal data is required by law or contract or is necessary for the conclusion of the contract, whether there is an obligation to provide the personal data and the consequences of non-provision of the personal data.

18. Existence of automated decision-making

As a responsible company, we do not use automatic decision-making or profiling.

This Privacy Policy has been generated by the Privacy Policy Generator of the External Data Protection Officers that was developed in cooperation with the Media Law Lawyers from WBS-LAW.